ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް މެސެޖު ފޮނުއްވުމަށް

06 މޭ 2021 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއާގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަހަމްތަކަށް މިހާރު ދަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ. 16 ގަޑިއިރުގެ އޮޕަރޭޝަނަކަށްފަހު މިހާރު އެމަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުންނެވެ.

އެ ހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން، އެމަނިކުފާނުގެ 3 ހަށިފާރަވެރިންކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ 3 އޮފިސަރުންނަށާއި އިތުރު ދިވެއްސަކާއި އިނގިރޭސި ފަތުރުވެރިއަކަށްވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ފިނޑި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްއާއި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދުނަޝީދުއަށާއި ހަމަލާގައި އަނިޔާވި އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިފާރަވެރިންނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރެއްވުމަށާއި ރައްކާތެރިކަން ދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ.

  • މެސެޖު
ލިބިފައިވާ މެސެޖުތަށް
ދިވެއްސެއް
-

ރައީސް ނަޝީދަށް ހެޔޮދުއާ


ޢީޝާ ޢާދިލް ނަސީމް
ހ. ކަސީރާގެ

އަޅުގަނޑުގެ ވަޒީފާގެ ގޮތުން، މަޖިލީހުގައި ބޭއްވޭ ހުރިހާ ޖަލްސާތަކެެއްހެން އަޅުގަނޑު ބަލަމެވެ. ރައީސް ނަޝީދަކީ ހަމަގައިމުވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ފޫހިވުމެެއް ނެތި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބެލުމަށް ބާރުއަޅާ ސަބަބެކެވެ. ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކުގައްޔާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ތިކުރައްވާ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދެވުނު ހަމަލާ އަޅުގަނޑު ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އަދި އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެމެވެ. އިރާދަކުރެެއްވިޔާ ހެޔޮ ހާލުގައި ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުން ފެންނާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ.


މުޙައްމަދު ނިޡާމް ޙަސަން
މާލެގަން، މުސްކުޅިގެ، ޏ. ފުވައްމުލައް

އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން!


އަހުމަދު ހަމީދު
އައްޑޫ

އަޅުގަނޑުމެން އިންސާފާއި ތަރައްގީއަށް މިކުރާ ދަތުރު ފުރިހަމަ ނުކުރެވެނީސް މަނިކުފާނު އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވަކިވެއްޖެނަމަ ދެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެދާނެ ގޮތަކާއިމެދުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވިސްނާލެވުނު. ވިސްނަން އުނދަގޫވި. އެ ހިތްވަރު ހުރި، އެ ނަޒާހާތްތެރިކަން ހުރި ދެވަނަ ދިވެއްސަކު ހޯދުމަކީ އުނދަގޫމަކެއް. އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން


އަމީން ފައިޞަލް
ދޮންވެލި / ފ. ނިލަންދޫ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް. މާތް ﷲގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތްފުޅުން މަނިކުފާނު ހެޔޮ ހާލުކޮޅުގައި ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. އެކަލާނގެ އިރާދަފުޅުން މަނިކުފާނު ގަދަވެ ސަލާމަތުން އަލުން ބައްދަލުވުމަށް އެދެމެވެ. ހެޔޮދުއާ ސަލާމް! އަމީން ފައިސަލް


ޠައްޔިބް ޝަހީމް
ވެލްކަމްގޭޓް ޅ. ނައިފަރު

އަޅުގަނޑުގެ ހެޔޮ ދުޢާ އަބަދުވެސް ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު އާއިއެކު.


ޙިންމަފުށި
މޫނިމާގެ

ވަރަށް ހެޔޮދުއާ ސަލާމް . ﷲު ގެ ރަހުމައިފުޅުން ރަނގަޅުވާނެ. ވަރަށް ބައްދަލުކޮއްލަން ބޭނުން


ޔާރް
މއ. ހަބީބް

މިސް ޔޫ ބްރޯ. ޓޭކް ކެއާރ


ޝާފިއު ޖަމީލް
ޖަޒީރާ ، އައްޑޫ ސިޓީ

ރައީސް އަަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން


ާއަބުދުއްރަސީދު މުހައްމަދު
އިރުޒުވާގެ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ

އަޅުގަނޑާ އަޅުގަނޑުގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ނުހަނު އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން


އަޒްވަރު ޙަސަން
ފަތިސް/ތ.ގުރައިދޫ

މަޖްލިސް ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރަށްވާށި ❤️


މޫސާ މަޖީދު
ވަލުތެރޭގެ / ގއ.ގެމަނަފުށީ

މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކުރެވުނު އުދުވާނީ ހަމަލާގެ އަޑު އިވުނީ ވަރަށް ހިތްދަތިކަމާ އެކުގައެވެ. އަދި މަނިކްފާންގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅުކަމުގެ ޙަބަރު ލިބެންދެން އުޅުނީ ވަރަށް ވެސް ނުތަނަވަސް ކަމެއްގަތެރޭގައި އެވެ. ނަމަވެސް މަނިކުފާންގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅުވުމާއި، މަނިކުފާން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި ހިތްވަރުބަސްތަކުން ވަރަށް ވެސް އުއްމީދު އާވެ، ދިރުންތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ދުއާ އަކީ މާތް ރަސްކަނލާގެ ވާގިފުޅާއި އެކު، މަނިކްފާނަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކާއެކު ދިގު އުމުރެއް ދެއްވުން. އަދި މަނިކްފާން އިތުރު ފަރުވާއަށް ޖަރުމަންއަށް ދުރުވެ، ހެޔޮހާލުގައި އަވަހަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔުން. ހެޔޮދުއާ ސަލާމް. އީދު މުބާރިކް.


ޙުސައިން ޝާހިދު
ހ. އަލިނަރުވިލާ

ރައީސް ނަޝީދަކީ ހިތްވަރުގަދަ ބޭފުޅެއް. އަބަދުމެ ދުޢާ އަކީ ތިބާ ހެޔޮހާލުގައި ލެހެއްޓެވުން


ހަަސަން ޢާތިފު
ހޭޒު، ށ.މިލަންދޫ

މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށްދިން ލާއިންސާނީ ޓެރަރިޒަމް އަމަލު ކުށްވެރިކުރަން. މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދި މާތްﷲ ހަޟުރަތުގައި ދުޢާދަންނަވަން.


ީިިއިއްސެ ސައިީދު
ރަނައުރާގެ/ޏފުވައްމުލްއް

މަނިކުފާނައް އަވަސް ޝިފާއަކައް އެދެން، ތިޔައީ ދިވެހި އެތައް ރައްޔިތުންގެ ހިއްތަކުގެ ވެރިޔެއް?


ޢަބުދުﷲ ޝާއިރު
ފުރަހަނިއާގެ

މަނިކުފާނަށް ހެޔޮދުޢާސަލާމް


އަޙްމަދު މަމްނޫން އަލީ
މ.ތަންތާރަ / ކ.މާލެ

މަނިކްފާނަށް ﷲ ހެޔޮރަޙްމަތް ލައްވާ އަވަސް ޝިފާ މިންވަރުކުރައްވާށި. އާމީން.


މުހައްމަދު ހަލީމް
މއ.ވައިޓްލިލީ

އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން.


ވާސިޢު އިމްދާދު
ފުރަންމާގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ފިނޑި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ، ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަން. މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެ. އާމީން. މި އަމަލު ހިންގި މީހުން ހޯދާ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލަން


ކަންމަތީ ސޮރު
ކަންމަތީ ފްލެޓު

އަންނި އަވަހަށް ޖަރުމަނަށް ގޮސް ބޭސްކޮށްލައިގެން އާދޭ.


ވާސިޢު އިމްދާދު
ފުރަންމާގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ފިނޑި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ، ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަން. މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެ. އާމީން. މި އަމަލު ހިންގި މީހުން ހޯދާ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލަން


މަހްލޫފް
ގ. ހިތާގެ

ރައީސް ފުރާނަ ފުޅަށް ގެއްލުންދިން ވާހަކަ އަޑު އެހީ ވަރަށް ފުން ހިތާމައާއި އެކުއެވެ. އެނބުރި ކުރިޔަށް ވުރެން ވަރުގަދަކޮށް ބޮޑު ވަޒީރުގެ ގޮތުގައި ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ. ޚާދިމްކުމް


ފުނަމާ އާދަމް މަނިކު
ނޮގޭގޮޑަ ސްރީލަންކާ

މަނިކުފާނުންގެ ފުރާނަފުޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިންހަމަލާ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރި ކުރަން! މިހަމަލާއަކީ މަނިކުފާނުންގެ އިތުރުން އިންސާފުގެ މިދަތުރުގައި ހިމެނޭ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ދެވުނު ހަމަލާއެއް. ﷲ މަނިކުފާނުން ސަލާމަތް ކުރެއްވީތީ ހާސްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަބަދުވެސް ދެގޮތެއްނުވެ މަނިކުފާނާއެކުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން.??


ތައުފީޤް އަބްދުﷲ
ލިލީގެ / ގއ.ކޮލަމާފުށި

ހިތްތަކުގެ ރައީސް އަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ލިބި މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގު ގައި ރައީސް ފައްޓަވާފައިވާ އިސްލާހީ ހަރަކާތާއި އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި އަލުން ރައީސް ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން އެއީ އުއްމީދަކީ.


ތައުފީޤް އަބްދުﷲ
ލިލީގެ / ގއ.ކޮލަމާފުށި

ހިތްތަކުގެ ރައީސް އަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ލިބި މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގު ގައި ރައީސް ފައްޓަވާފައިވާ އިސްލާހީ ހަރަކާތާއި އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި އަލުން ރައީސް ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން އެއީ އުއްމީދަކީ.


ޒިދޫ
މއ ފޮގެޓް މީނޮޓް

ވަރަށް ލޯބިވޭ


އަހުމަދު ޝަފީގް
ހ.ނީސް 5ޑީ

މަނިކުފާނަށް ތިދިން ލާއިންސާނީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ކުއްވެރިކުރަން.އަދި މަނިކުފާން ތިޔަކަމުން ސަލާމަތްކުރެއްވީތީ މާތްﷲގެ ހަސްރަތައް ދުއާ ދަންނަވަން. އެދެނީ މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވާ މިކުރަންހުރި ބުރަބޮޑު އަދި އުދަގޫ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާ މަނިކުފާން ފެއްޓެވި އިސްލާހީ މަސައްކަތުގެ ފޮނިމީރުކަން ދިފެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިއުން. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ކަޑެއްގައި ދުއްވަން ޖެހުނަސް މަނިކުފާނުގެ ފަހަތުގައި ހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ބާއްޖަވެރި އީދަކަށް އެދެން،އީދު މުބާރިކް.


ޒިދޫ
މއ ފޮގެޓް މީނޮޓް

ވަރަށް ލޯބިވޭ


ނަވާލް އަހްމަދު
ގ. ވުޑްސްޓޮކް

އިއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނުގެ ފުރާނަފުޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގައި ކިރިޔާހެން ސަލާމަތްވެވަޑާގަތްކަން އަޅުގަޑުވެސް ފާހަގަކުރަން. މި ކަންކަމާމެދު ޚިތާމަކުރަން. މަނިކުފާނުގެ ހެޔޮ ސިއްޙަތަށް ދުޢާކުރަން!


މުހައްމަދު ވަލީދް
ށ.ފޯކައިދޫ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް. މާތް ﷲގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތްފުޅުން މަނިކުފާނު ހެޔޮ ހާލުކޮޅުގައި ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. އެކަލާނގެ އިރާދަފުޅުން މަނިކުފާނު ގަދަވެ ސަލާމަތުން އަލުން ބައްދަލުވުމަށް އެދެމެވެ. ހެޔޮދުއާ ސަލާމް.މުހައްމަދު ވަލީދް


މުޙައްމަދު އިމާދު
ޢޭސިޔާގެ

އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް އެދެނީ މިސްލިމުންނަށް ނަސްރު ލިބި ފާގަތި ދުވަސްތަކެއް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. ދިވެހި އުއްމަތަށް ތިކަހަލާގެ މީހަކު އުފަންވެ ގައުމުހަލަބޮލިކޮށް ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދުމުގެ އާހިރު ނަތީޖާއަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބައިބަވެ ގައުމުގެ މިސްރާބް ބޭރު ކަރަ އަށްގޮސް ފެއްޓެވި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން އަށް ދަސްވެ ދަސްކޮށްދެއްވި ދަންތޫރާގައި މުހައްމަދު ނަސީދު ވެސް ޖެހި މިއަދު އެ ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހުމުން ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާ އަވަސް ސިފާއެއް މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ .


Ablo Thawfeeq
މ.އަރީކާ

ޢަވަސް ޝިފާއަކައް އެދެން. ޢަލްހަމްދުލިއްލާހި


ޝައިޙާން ޒަރީރު
އާބާދީއުފާ / ފ.ފީއަލީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ރައީސް، އެންމެ ގިން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދާއި ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ ސިޔާސީ ލީޑަރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި 19 ވަނަ ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރުކުރެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރައީސް ނަޝީދު އެނބުރި އަންނާނީ ގަދަކޮށް. ކުރިއަށްވުރެ މާވަރުގަދަކޮށް. ‏” ޒާލިމުން އަނިޔާކުރާއިރު ބައްލަވަން މިރުޞާދުގައި ޙާލިޤުލް ކަޢުނައިނި ވާކަން ނޭނގެނީތަ، އަޖައިބެކޭ “


ނާޞިހާ
ޙ

އަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދެމެވެ.


ޙަސަން ޝާހިދު
އެމޭޒިން، ސ.މީދޫ

06 މޭ 2021 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރައީސްގެ ފުރާނަ ދުއްވާލަން އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ކުއްވެރިކުރަމެވެ. އަދި ފިނޑި އަމަލު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި އެންމެނަށް ހައްގު އަދަބުދިނުމަށް ގޮވާލަމެވެ. ރައީސް ނަޝީދާއި މިހަމަލާގައި އަނިޔާވި އެންމެނަށް އަވަސް ޝިފާ މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން.


ޯޝަަޒީން
ހޫން

ގެޓްވެލް ސޫން


ޯޝަަޒީން
ހޫން

ގެޓްވެލް ސޫން


އަޙްމަދު ޞަބްރީ
ރޫބީ / ށ. މާއުނގޫދޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ފިނޑި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ، ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަން. މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެ. އާމީން. މި އަމަލު ހިންގި މީހުން ހޯދާ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލަން


ޝައިޙާން ޒަރީރު
އާބާދީއުފާ / ފ.ފީއަލީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ރައީސް، އެންމެ ގިން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދާއި ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ ސިޔާސީ ލީޑަރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި 19 ވަނަ ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރުކުރެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރައީސް ނަޝީދު އެނބުރި އަންނާނީ ގަދަކޮށް. ކުރިއަށްވުރެ މާވަރުގަދަކޮށް. ‏” ޒާލިމުން އަނިޔާކުރާއިރު ބައްލަވަން މިރުޞާދުގައި ޙާލިޤުލް ކަޢުނައިނި ވާކަން ނޭނގެނީތަ، އަޖައިބެކޭ “


ނާޒިމާ
މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ

މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ހަމަލާގެ ވާހަކަ އަޑުއިވުނު ހިސާބުންފެށިގެން އަޅުގަނޑުގެ ސިކުނޑީގަ އެހެން ކަމެއް ނެތް. ހެޔޮހާލުކޮޅުގަ ލެހެއްޓެވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރަން. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ދާދި އަވަހަށް އެނބުރި ވަޑައިގެން މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތައިގެން، މާ ބާރަށް ކުރިޔަށް ވަޑައިންނެވޭނެ.


ޢަބުދުލް މުހްސިން ޔޫސުފް
ހޭޒްލީން/ ބ.ތުޅާދޫ

އަޅުގަނޑުމެން އިންސާފާއި ތަރައްގީއަށް މިކުރާ ދަތުރު ފުރިހަމަ ނުކުރެވެނީސް މަނިކުފާނު އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވަކިވެއްޖެނަމަ ދެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެދާނެ ގޮތަކާއިމެދުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވިސްނާލެވުނު. ވިސްނަން އުނދަގޫވި. އެ ހިތްވަރު ހުރި، އެ ނަޒާހާތްތެރިކަން ހުރި ދެވަނަ ދިވެއްސަކު ހޯދުމަކީ އުނދަގޫމަކެއް. އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން


އައްޔޫބު މޫސާ
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ

މަނިކުފާނަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ހަރުކަށި އިބާރާާތުން ކުއްވެރިކުރަން،އެބަޔަކަށް ހައްގު އަދަބު އަވަސްކުރުމަށް ގޮވާލަން، އަޅުގަނޑުމެން އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންގެ އުންމީދުތައް ގުޅިފައިވަނީ ތިޔަ ރައީސްސާ އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން


މަރިޔަމް ފަޒްނާ
މ.މާނާގަލާ

ފިތުރު ޢީދުގެ ހެޔޮދުޢާ އާއި ހެޔޮއެދުން އަރިސް ކުރަމެވެ. އަދި ﷲގެ ރަޙްމަތްފުޅާއި އެކު އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވުންއެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ.


މަރިޔަމް ފަޒްނާ
މ.މާނާގަލާ

ފިތުރު ޢީދުގެ ހެޔޮދުޢާ އާއި ހެޔޮއެދުން އަރިސް ކުރަމެވެ. އަދި ﷲގެ ރަޙްމަތްފުޅާއި އެކު އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވުންއެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ.


މުޙައްމަދު ޝަމީމް
ދަފްތަރު 12612

މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށްދިން ލާއިންސާނީ ޓެރަރިޒަމް އަމަލު ކުށްވެރިކުރަން. މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދި މާތްﷲ ހަޟުރަތުގައި ދުޢާދަންނަވަން.


ސުޖާއު އާދަމް، އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ނޫވިލާގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސް،ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ނިރުބަވެރި ހަމަލާ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގަޔާއި ބޮޑުފޮޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކިއްވެރިކުރަން ! އަދިި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ ރޭވުމުގައި އާއި ހަމަލާ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެންމެހައި ފަރާތްތައް ހޯދާ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބެއް ދިނުމަށް ގޮވާލަން! ރައީސް ނަޝީދުއަށް އަވަސް ސިފާއެއް ދެއްވުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިހްލާސްތެރި ދުޢާ !


ޢިބްރާހިމް ސަލީމް
ގާކޮށި ފޮލެޓް އޭ 201

ރައީސް ނަޝީދު އަށް ދިން ނާތަހުޒީބީ ފިޑި އަމަލު ވަރަށް ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުއްވެރި ކުރަން ރައީސް ޢަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. ޢާމީން


ނާޒިމާ
މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ

މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ހަމަލާގެ ވާހަކަ އަޑުއިވުނު ހިސާބުންފެށިގެން އަޅުގަނޑުގެ ސިކުނޑީގަ އެހެން ކަމެއް ނެތް. ހެޔޮހާލުކޮޅުގަ ލެހެއްޓެވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރަން. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ދާދި އަވަހަށް އެނބުރި ވަޑައިގެން މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތައިގެން، މާ ބާރަށް ކުރިޔަށް ވަޑައިންނެވޭނެ.


އިލްހާމް މުހައްމަދު ވަހީދު
ދީނާރު / ގދ. މަޑަވެލި

އަޅުގަނޑުގެ ޢާއިލާގެ އެންމެހާ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ހެޔޮއެދުމާއި ސަލާމް.އެންމެން މިތިބީ ކުރެއްވި އޮޕަރޭޝަންތަކުން ރަގަޅުވެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވަން އަންނާނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި. ރަހުމަތާއި ބަރަކާތް ލައްވާށި. ޢީދުމުބާރިކް ?


Abdulla Mohamed
M,Huvandhugandhakoalhige

ރައިސް ނަޝީދުއަށް އަވަސް ސިފާ މިންވަރުކުރެވުމަށް ހިތުގެ އެންމެ ފުމިނުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެ.


Mohamed faisal
ގދ.ވާދޫ ކެނެރީވިލާ

ރައީސް ނަޝީދަކީ އެއްމެ ތުއްތު އިރުއްސުރެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް އަދި ދިވެހިންނަ ހައްގުވާ މިންވަރު ހޯދާދިނުމުގަ އުމުރުގެ ބޮޑުބައެއް ހޭދަކޮށް އެތަކެއް އަނިޔާއެއް ޖަލުގެ ހުރަގޭގަލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަން މިވަގުތުވެސް ހަންދާންކުރަމެއެވެ.މި އެޕްރީލް މަހު ހަވަނަދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު އަށް އަމާޒް ކުރި ނިބުރުވެރި ބިރުވެރި ހަމަލާ އެއްމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ހާލުގަ ރައީސް އަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރުކޮށް މާތްﷲ ހަޒުރަތުގަ ދުޢާކުރަމެއެވެ.އުއްމީދު ކުރަނީ އަވަސް ޝިފާއަކަށް ފަހު ކުރިޔަށްވުރެ ބޮޑު އަޒުމެއްގަ ދިވެހި މުޖުތަމައު އަށް ހިދުމަތް ކުރަން މަނިކުފާނު އެންބުރި އައުމެއެވެ މާތް ﷲ ރައީސް ނަޝީދު އަށް ދިގު އުމުރެއްދެއްވާށި އާމީން


Mauroof Ahmed
20165 Dhanburuh Magu

My prayers are always with you. May Allah bless you and wish you a quick recovery!


ޝާތިރު
ދަފްތަރު

ރައީސް ނަޝީދު އަށް އަވަސް ޝިފާ އަކާއި ދިގު އުމުރުފުޅެއް ލައްވާށި.


މުޙައްމަދު ހާޝިމް
ނައިލޯނުގެ ހއ ދިއްދޫ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިޙުސާސްތައް އެއްމެ ގާތުން ދެނެގަނެ، ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވާ، ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވުމަށް އެއްމެ ދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތުގައި ބުރަ އަދި ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅަކީ ރައްޔިތުންގެ އަންނި، މަނިކުފާނަށް ދިން ބިރުވެރި، އަދި ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގެ އަޑުއެހީ ކަންބޮޑުވުމާއިއެކު، އަދި މަނިކުފާނަށް ދިން އަނިޔާގެ ވާހަކަ ޑޮކުޓަރުން ބަޔާން ކުރަމުން ދިޔައިރު އަޅުގަނޑުގެ އިތުރުން މަނިކުފާނަށް ތާޢީދު ކުރާ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ލޮލުން ކަރުނައައި މިފަދަ ބޮޑު ހަމަލާޔަކުން މަނިކުފާނު ސަލާމަތްވެ ވަޑައިގެން ކަމަށްޓަކައި ﷲ ށް ޙަމްދުކޮށް ޝުކުރުކުރަން. މިޙަމަލާ ރާވައޖި ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި އެއްމެނަށް ޙައްޤު އަދަބު ދެވެން ޖެހޭ! އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ އަދި ދުޢާއަކީ މަނިކުފާނު އެނބުރި ވަޑައިގެން ޤައުމުގު ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް މާފުރިހަމަ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމުގެ މަގު މާތް ﷲ ފަހިކޮށްދެއްވުން! ވީހާލެއްގައި މަނިކުފާނާއިއެކު ވާނަން. ރަތްވިލާ ހާޝިމް ހއ ދިއްދޫ


އަސްއަދު
ނޮވެމްބަރުގެ/ އައްޑޫ ހިތަދޫ

ރައީސަށް ވަރަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން ? އީދު މުބާރިކް


އާދަމް އިބްރާހީމް ( ވިލާ އެޑަމް )
ވިލާ ފ. ދަރަނބޫދޫ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް. މާތް ﷲގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތްފުޅުން މަނިކުފާނު ހެޔޮ ހާލުކޮޅުގައި ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. އެކަލާނގެ އިރާދަފުޅުން މަނިކުފާނު ގަދަވެ ސަލާމަތުން އަލުން ބައްދަލުވުމަށް އެދެމެވެ. ހެޔޮދުއާ ސަލާމް! އަމީން


ޝާތިރު
ތ.މަޑިފުށި

ރައީސް ނަޝީދު އަށް އަވަސް ޝިފާ އަކާއި ދިގު އުމުރުފުޅެއް ލައްވާށި. އާމީން


މޫސާ ޖަމިލު
ރަބީޢުގެ ނ. މަނަދޫ

މަނިކުފާނަށް ބަޔަކު ދިން ރަޙްމުކުޑަ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އަޅުގަނޑާ އާއިލާއިން ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. މާތް الله މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކޮށްދެވާ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ މަސައްކަތުގައި މަނިކުފާނަށް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމުގެ ތައުފީގު ދެއްވާށި. أمين


އަފްޞަލް ޖަޢުފަރު
މަތިމަރަދޫ.ޖައޮޒާ، ލ.ގަން

ރައީސް ނަޝީދުއަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި. ރައީސް ނަޝީދަކީ އެންމެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުމީހާ ހެއްވާލަދިން ރައީސް. ވަރަށް ހެޔޮދުޢާ ސަލާން.


ޝިއުނާ ވަލީދު
ގުލްޝަން

ރައީސް ނަޝީދު އަށް ހެޔޮދުއާ އާއި ސަލާމް . މާތް ﷲގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތްފުޅުން މަނިކުފާނު ހެޔޮ ހާލުކޮޅުގައި ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. މަނިކުފާނު ތިޔައީ މި ދިވެހި ގަވްމުގެ މުސްތަގުބަލަށް ކުރާ އުއްމީދެވެ.އެކަލާނގެ އިރާދަފުޅުން މަނިކުފާނު ގަދަވެ ސަލާމަތުން އަލުން ބައްދަލުވުމަށް އެދެމެވެ. ހެޔޮދުއާ ސަލާމް!


ކެމޯ
ނޫނު އަތޮޅު، ދިވެހިރާއްޖެ

ފުޅިތޮށިކާންދިން ޓިނުގޮޅީގެ އެކަނިވެރިކަމުންވެސް ވީއްލުނެވެ. 24 ގަޑިއިރަކީ ކިހާގިނަވަގުތެއްކަން ތަސައްވަރު ވިނޫންތޯއެވެ. ބަނޑޭރިގޭ ބޭރު ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑަށް ނެރެ ހަވަރަށް ދޭންއުޅުން ދުވަހުވެސް ސަލާމަތްވީއެވެ. ހަތުރުންނާ މިތުރުންނާ އިތުބާރަކީ ބޭކާރު އެެއްޗެއްކަން ދަސްނުވޭތޯއެވެ. މީގާ މިއޮންނަނީ “އިންޓްރެސްޓް”އެވެ ރައީސް ބުނާތީ އަބަދުވެސް އެހީމެވެ. ދައުލަތުގެ ނިވަލުގައި އޮވެ ރާއްޖެލޫޓުވާ ވިއްކާ އެފައިސާއަށް މަންތިރިކޮށްޕަން ތިބިތަރިތައްވެސް އަރައަރާފަ އޮއްސިއްޖެއެވެ. މަންތިރިން އަޑީއަނދިރި ބާރުހޯދާ މަނާފުށްކޮއްޕާ ތަންތަންގޮއްވަން ފަށައިފިއެވެ. ހަވާއަރުވާއިރު ބަޑިބޭހުގެ އަޑުނިކަން ބާރަށް ހުރެއެވެ، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވިދާވިދުވަރާއެކު މިކަންވެސް ޖައްވުގެތެރެއަށް ފަޒާގެތެރެއަށް ބުރައިގެން ގޮސްދާނެއެވެ. އަލިކަން މިޖައްވާ ފަޒާއަށް ގެނެސް ތޯއްޗެކެވެ. މާތްރަސްކަލާންގެ ހެއޮހާލުގައި ލަހައްޓަވާށި. އާމީން.


އާމިނަތު ކްރިޝްނާ
ހ.ދިޔަދޫ

މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކުރެވުނު އުދުވާނީ ހަމަލާގެ އަޑުއިވުނީ ވަރަށް ހިތްދަތިކަމާ އެކުގައެވެ.އަދި މަނިކްފާންގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅުކަމުގެ ހަބަރު ލިބެންދެން އުޅުނީ ވަރަށް ވެސް ނުތަނަވަސް ކަމެއްގެ ތެރޭގައި އެވެ. އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ.


މޫސަ(ފައިނު)
ޗަބޭލީގެ

އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދި ދުޢާ ކުރަން.


ޝާމިރު އަޙުމަދު
އިރުމަތީއާގެ / ގއ.ވިލިނގިލީ

ރައީސް ނަޝިދުއަށް ދެވުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ދެވުނު ހަމަލާއެކެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ދުއާ އަކީ މަނިކުފާން ރަނގަޅުވެ ކުރިއަށްވުރެ މާވަރުގަދަކޮށް އަޅުގަޑުމެން އެންމެންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާތަން ފެނުމެވެ. ޝުކުރިއްޔާ


މުޙައްމަދު ހާޝިމް
ނައިލޯނުގެ ހއ ދިއްދޫ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިޙުސާސްތައް އެއްމެ ގާތުން ދެނެގަނެ، ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވާ، ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވުމަށް އެއްމެ ދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތުގައި ބުރަ އަދި ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅަކީ ރައްޔިތުންގެ އަންނި، މަނިކުފާނަށް ދިން ބިރުވެރި، އަދި ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގެ އަޑުއެހީ ކަންބޮޑުވުމާއިއެކު، އަދި މަނިކުފާނަށް ދިން އަނިޔާގެ ވާހަކަ ޑޮކުޓަރުން ބަޔާން ކުރަމުން ދިޔައިރު އަޅުގަނޑުގެ އިތުރުން މަނިކުފާނަށް ތާޢީދު ކުރާ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ލޮލުން ކަރުނައައި މިފަދަ ބޮޑު ހަމަލާޔަކުން މަނިކުފާނު ސަލާމަތްވެ ވަޑައިގެން ކަމަށްޓަކައި ﷲ ށް ޙަމްދުކޮށް ޝުކުރުކުރަން. މިޙަމަލާ ރާވައޖި ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި އެއްމެނަށް ޙައްޤު އަދަބު ދެވެން ޖެހޭ! އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ އަދި ދުޢާއަކީ މަނިކުފާނު އެނބުރި ވަޑައިގެން ޤައުމުގު ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް މާފުރިހަމަ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމުގެ މަގު މާތް ﷲ ފަހިކޮށްދެއްވުން! ވީހާލެއްގައި މަނިކުފާނާއިއެކު ވާނަން. ރަތްވިލާ ހާޝިމް ހއ ދިއްދޫ


ދިވެހި ދަރިއެއް
ަައައްޑޫ ދަރިއެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކޮށްދެއްވާށިއެވެ. އަދި ރައިސް ހަމަލާ ދިން މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް ނަސްރު ދެއްވާފާނދޭވެ. އާމީން!


އަހުމަދު ލިރާރު
ކ.ދިއްފުށި

ރައިސް މުހަންމަދު ނަސީދު އަށް ﷲ އަވަސްސިފާއެއް މިންވަރުކޮއް ދެއްވާދެއްވާށި އާމީން


މޫސާ އިސްމާޢީލް
އުނިމާގެ ފ.ނިލަންދޫ

އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން މަނިކުފާނަން އިޚުލާސްތެރި ހެޔުދުއާ ފޮނުވަން. އަދި މަނިކުފާނަން ހަލި އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރުކޮށްދެއްވާ އާއިލާއަށް ކެއްތެރިކަން މިންވަރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރަން.


ޢަހްމަދު
ގުރީންގެ

ހިއްވަރު ހުރި ހަމަޔާ އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ ބޭފުޅެެއް.އަބަދުވެސް ހެޔޮހާލުގައި ލަހައްޓަވާށި


Abdulla Hanis Moosa
ލިލީވިލާ ސ.ހިތަދޫ

ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނަ ދުއްވާލުމަށްޓަކައި ދެވުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރި ކުރާޙާލު މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާ އެއް މިންކޮށްދެއްވާދޭ އެވެ. އަދި ރިކަވަރީއަށް ފަހު މަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށް ދާތަން ފެނިގެން ދިޔުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެމެވެ. މަނިކުފާނަށް ދިގު އުމުރެއް ދެއްވާށި. އާމީން!


ފާތިމަތު އާނިސާ
ފިލިކުރިގެ

ރައީސް ނަސީދުއަށް ހެއޮދުއާސަލާމް❤


އަބއދުﷲ އަލީ
ކަނޑީގެ ފުވައްމުލައް

ރައީސް ނަށީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ރަހުމު ކުޑަ ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ އެންމެ ހަރުކަށި ކޮށް ކުއްވެރިކުރަން. މާތްﷲ ރައީސް ނަށީދަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. ރައީސް ނަށީދު ކުރައްވާ މަސައްކަތް ތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް ގައުމަށް ވަރައް ފައިދާވާ އެހާމެ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ރައީސް ނަށީދަށް ރައްޔިތުންގެ ޙިދުމަތަށް އެނބުރި އާދެވޭނެ ގޮތް މާތްﷲ. މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ.


މުހައްމަދު އަލީ
ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ސީ7- ޖީ-އެފް-ބީ

ރައީސް ނަޝީދު އަށް އަވަސް ޝިފާ ދެއްވާށި !!!! ރާއްޖެ އިސްލާހު ކުރުމައް ތިކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި އަބަދުވެސް ރައީސް ނަޝީދު އާއި އެކު ހުންނާނަން


Shahid Ali
ވާރުގެ، ހުޅުދޫ، އައްޑޫ ސިޓީ

ރައީސްއަށް ޓެރޮރިސްޓުން ދިން ފިނޑި ހަމަލާ ކުއްވެރިކުރަން، އަދި ރައީސްއަށް މިހަމަލާގައި ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް އަވަސް ފަރުވާއެއް ދެއްވުންއެދި ދުޢާ ކުރަން. އަދި އަވަސް މުސްތަޤްބަލެއްގައި ހެޔޮހާލުކޮޅުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ރައްޔަތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން.


މުހައްމަދު ޝިހާބު
މ. ބާންސާގެ

މަނިކުފާނުގެ ފުރާނައަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާއަކީ ދިވެހި ގައުމުގެ ހިތަށް އަމާޒުކުރެވުނު ހަމަލާއެކެވެ. ﷲގެ ހެޔޮ ރަހުމަތްފުޅުން މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. މަނިކުފާނުގެ ހިތްވަރާއި ނުގުޑާ އަޒުމަށް ދިވެހިދަރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ތަހުނިޔާކިޔާ މަރުހަބާ ދަންނަވަމެވެ. ގައުމަށް ހިދުމަތް ކުރެއްވުމުގައި އިހުނަށްވުރެ އިތުރު ސާބިތުކަމާއެކު، މާތްﷲަ ގެ އިރާދަފުޅާއެކު، ނުހަނު އަވަހަށް ބައްދަލުވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.


ައަޙްމަދު އިބްރާހީމް
ެޯއޯކިޑުމާގެ، ނ.ޅޮހި

މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށްދިން ލާއިންސާނީ ޓެރަރިޒަމް އަމަލު ކުށްވެރިކުރަމެވެ. މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދި މާތްﷲ ހަޟުރަތުގައި ދުޢާދަންނަވަމެވެ.


ތަމާމް
ލިލީގެ / ގއ.ކޮލަމާފުށި

ރައީސް ނަޝީދުއަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި. ނިކަމެތި ރައްޔިތުމީހާގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތުކޮށް އެމީހާ ހެއްވާލަދިން ރައީސްއަކީ ތިޔައީ. ދުޢާ އަކީ ގަދަކޮށް އެނބުރި ވަޑައިގަތުން ދިގު އުމުފުޅަކަށް އެދެން.


ޣިޔާސް ޔޫސުފް
މުނާ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު

މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށްދިން އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ހަމަލާ އަލުގަޑު ކުއްވެރިކުރަން ، އަލުގަޑު މަނިކުފާނަށް ތާއިދުކުރަނީ މިގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދުލާއި ގަލަމުގެ މިނިވަންކަން ހޯދާ ދިނުމަށް ، ކުރެއްވި ބިރު ކުޑަ މަސައްކަތް ފެނި އިހްސާސް ކުރެވިގެން. ފެށުނީ ސުރެ ވިދާލު ވަމުން ދިޔ ހައްޤުމިންވަރު ހޯދާދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ހޯދާދެއްވި އިނާޔަތްތައް. އަބަދުވެސް އަލުގަޑު ގަބޫލުކުރާ ހަޤީޤަތް މަނިކުފާނުއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކުލުނާއި ލޯބިހުރެގެން ގުރުބާންވި ލީޑާރ.


ސައީދު
ހުޅުދޫ

ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދެވުނު ހަމަލާ އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ހަރު އަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އަދި އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން. އިރާދަކުރެެއްވިޔާ މާ ގަދަކޮށް އެނބުރި އަންނާނެ


ޢަބްދުﷲ ނަޝީދު (އައްވޮ)
ހަނދުވަރީގެ، ހދ.ކުރިނބި

ހެޔޮދުއާ ސަލާމް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން އީދު މުބާރަކް


އަބުދުالله ރަޟީދު (އަބުދުالله)
އެމް،ޑީ،ޕީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

ރައީސްގެ ފުރާނަފުޅު ދުއްވާލުމަށް ދިން މިނުރައްކާ ތެރި ހަމަލާ އަކީ އަޅުގަޑާ އާއިލާ އަށް ވ.ފުށްހިތާމަ އެއްލިބުނު ހަމަލާއެކެވެ. ރައީސް އަކީ އަޅުގަޑު ނުހަނު ލޯތްބާ އިހްތިރާމް ލިބިގެންވާ ބޭފުޅަކަށް ވުމާއެކު މިހަމަލާގެ ސަބަބުން މިލިބުނހިތާމަ ވ.ބޮޑުވެވެ. އުއްމީދަކީ އަދި ދުއާއަކީ މާތްالله ރަޙްމަތްފުޅުން އަވަސް ޟިފާއެއް ރައީސް އަށް މިންވަރުކުރައްވާ އަޅުގަޑުމެންނާ އެއްކޮށްއުފާވެރިކަމާއެކު ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ލެހެއްޓުވުމެވެ.


ޢައިމާ
ޚަބީރު

ޢަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދެމެވެ.


ޒިޔާދު ރަޝާދު
ފެހިއައްސޭރި، ގއ. ކޮލަމާފުށި

2005 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީ އުފެދިގެން ދިޔައީ ޤަވްމުގައި އޮތް ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަމާއި ޚުދުމުހުތާރުކަން ނައްތާލައި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެއްކޮށް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. މިގޮތުން 2008 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމަށް މަނިކުފާނު ރައްޔިތުން ހޮވައި ދެއްވަވައި އެވެރިކަމުގެ ކުރު މުއްދަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލާބައާއި މަންފާކުރަނިވި ނުހަނު ގިނަ ކަންކަން މަނިކުފާނުކޮށްދެއްވިއެވެ. ވެރިކަން ބަޤާވާތްކޮށްގެން ވައްޓާލައި ވެރިކަން ކުރި 2 ވެރިންވެސް ވެގެން ދިޔައީ ރައްޔިތުންނާއި ބީރައްޓެހި މުލައްދަޑީގެ ބާރު ބޭނުންކޮށް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިސްރާފްކޮށް ބޭކާރު އެތަށްކަމެެއް ކުރި ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 7 އަހަރުދުވަހު އެމްޑީޕީން އެތަށް މަސްކަތެއްކޮށްގެން ވެރިކަން ލިބި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތް ތެރިވި އަމިއްލަ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ކެރިވަޑައިގަތް ހަމަ އެކަނި ލީޑަރަކީ މަނިކުފާނު ނޫން އެހެން ފަރާތެް ނޫނެވެ. މިވަގުތުވެސް އަދި ފަހުންވެސް ދިވެހި ޤައުމަށް ބޭނުންވަނީ މަނިކުފާނު ކަހަލަ ކެރޭ އިޚްލާސްތެރި ރައްޔިތުންދެކެ ލޯބިވާ ވެރިއެކެވެ. މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން


ސަލާހު
ޔެލޯޑައިމަންޑް ގެމަނަފުށި

މަނިކުފާނައް އަވަސް ޝިފާއަކައް އެދެން، ތިޔައީ ދިވެހި އެތައް ރައްޔިތުންގެ ހިއްތަކުގެ ވެރިޔެއް? މިރަށުގެ ހުރިހާ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ހެޔޮދުޢާއި ސަލާމް. ތިޔަކުރައްވާ މަސައްކަތުގައު ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ.


ސަލާހު
ޔެލޯޑައިމަންޑް ގެމަނަފުށި

މަނިކުފާނައް އަވަސް ޝިފާއަކައް އެދެން، ތިޔައީ ދިވެހި އެތައް ރައްޔިތުންގެ ހިއްތަކުގެ ވެރިޔެއް? މިރަށުގެ ހުރިހާ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ހެޔޮދުޢާއި ސަލާމް. ތިޔަކުރައްވާ މަސައްކަތުގައު ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ.


ޙާތިމް
މުނާ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު

އަޅުގަނޑަކީ މިހާރަކު މަނިކުފާނަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ތާއީދުކުރާމީހެއް ނޫނީ އަކީމު. އެކަމަކު މަނިކުފާނުގެ ހިތްވަރަށް ސާބަސް ދެން. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މަނިކުފާނު ފަދަ ޝަޚުސެއް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑު އެދެނީ، މި ހިނގާ ދިޔަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާ އިން އިބްރަތްލިބިގަނެ، ﷲގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވެ، ދިވެހިންގެ ދީނާއި ޤައުމިއްޔަތާ ރައްޓެހި ސިޔާސަތުތަކަށް މަނިކުފާނު ވަކާލާތު ކޮށްދެއްވުން. ދިވެހިންގެ ދީން ގެއްލިދާނެ މި ނާޒުކު ހާލަތުން ގައުމު ސަލާމަތްކޮށްދެވޭނެ ލީޑަރެއް މަނިކުފާނީ. ހެޔޮ ބަދަލަކާއެކު ސިޔާސީ މައިދާނަށް އެނބުރި އަންނާނެ ތަން ދެކިލަން ބޭނުން.


ާައަލީ ރަސީދު
ިހ.ފެންރިބުދޫގެ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަބަދުވެސްރަގަޅުގޮތް ހޯއްދަވާދެއްވުމައް މަނިކުފާނުވަރުބަލިކަމެއްނެތި ތިޔަކުރައްވާބުރަމަސައްކަތްއަޅުގަޑުމެންފާހަގަކުރަނީ ސުކުރުވެރިކަމާއި އެކުގައެވެ މިދަޑިވަޅުގައި ޓެރަރިސްޓުން މަނިކުފާނުގެފުރާނަފުޅުދުއްވާލުމަށްދިންނުރައްކާތެރި ހަމަލާ އެންމެހަރުކަށި އިބާރާތުންކުށްވެރިކުރަމެވެ މާތްﷲގެމަނިކުފާނަށްއަވަސް ޝިފާއެއްމިންވަރުކުރައްވާ ފުރިހަމަސިއްހަތުގައިލަހައްޓަވާށިއެވެ ހަމަމިދަޑިވަޅުގައި އުފާވެރިފިތުރުއީދުގެތަހުނިޔާ މަނިކުފާނަށްއަރިސްކުރަމެވެ އަބަދުވެސްވީހާލެއްގާމަނިކުފާނާއިއެކު ދެމިތިބޭނެކަމުގެފުރިހަމަޔަގީންކަންއަރުވަމެވެ.


އިސްމާޢިލް ނަޝީދު
އާރު/ ށ.ކޮމަންޑޫ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑާއި ޢާއިލާގެ އިޚުލާޞްތެރި ހެޔޮ ދުޢާމެނުވީ ނުވެއެވެ. ރައީސް އަށް އަނިޔާއެއް ދެރައެއް ލިބޭ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ހިތުގައި ޖެހޭ ދުވަހެކެވެ. އެއިން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި މަނިކުފާނަށް ހެޔޮދުޢާކުުރުމުގައި ސާބިތުވެ ހުންނަމެވެ. އާދެ، ރައީސް ނަޝީދަކީ، ފޯކަސް ނުގެއްލި ދިވެހިންނަށް ޙައްޤުމިންވަރު ހެޔޮ ގޮތްތައް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމުގައި ދެގޮތެއްނުވެ ސާބިތުވެ ހުންނެވި އޯގާތެރި ލީޑަރެވެ. ދިވެހިން ދުށް އެންމެ ހީވާގި ލީޑަރެވެ. ދީނަށް ލޯބިކުރައްވާ މީހެއްގެ ފުށުން ފެންނާނެ ހެޔޮ ލަފާ ގިނަ ސިފަތައް އެބޭފުޅެއްގެ ފުށުން ފެންނަ ލީޑަރެވެ. މުހިއްމު މައްސަލަތައް ޢާއްމު ބަހުސަށް ހުޅުވާލަ ދެއްވާ ޢިލްމުވެރި އެކެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް އައު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ދެއްވި ދިވެހިންގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އެވެ. ދިވެހި މީހާގެ ގާތަށް އަދި އޭނާގެ ގެދޮރަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ދިވެހިންގެ ރައީސެވެ. ދިވެހިންގެ އެންެމެ ގިނަ ގޭތަކަށް ވަޑައިގެން، އެ ޢާއިލާތަކުގެ ދުވަހުގެ ސުފުރާ މަތިން ގަޔާވެގެން ފަރިއްކުޅުއްވާ އުޅުއްވި އެފަދަ ދެވަނަ އެއް ދިވެހި ތާރީޚު ދެކިފައި ނުވާ ދިވެހި ވެރިޔާއެވެ. މި ދަންނަވާލި ފަދަ ގިނަ ސަބަބުތަކާހުރެ އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އުފެދި އާލަވަނީ އިޙުތިރާމާއި ޤަދަރެވެ. މަތިވެރި ލޯތްބެވެ. ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް އަނިޔާވެރި ޖާހިލުންގެ ރާވާ ހިންގި އުދުވާނީ ހަމަލައިން އެމަނިކުފާނާއި އެހެނިހެން ބޭފުޅުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވިކަމަށްޓަަކައި ﷲ ތަޢާލާއަށް ޙަމްދު ކުރަމެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާ މިންވަރު ކޮށްދެއްވާ، ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަން މިންވަރު ކޮށްދެއްވުން އެދި މިހިނދުގައިވެސް ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. ދިވެހިންގެ ޚިދުމަތަށް އަވަހަށް ނިކުންނެވުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް މިންވަރު ކުރައްވާށި. އަދި ރައީސްގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަމާއި ސާބިތުކަން މިންވަރު ކުރައްވާށި. އާމީން. އަދި އެކިވަރުގެ ޒަހަމްތައް ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް އަވަސް ޝިފާއަށް އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. އެބޭފުޅުންގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާތަކަށް ކެތްތެރިކަމާއި ސާބިތުކަން ދެއްވާށި. އާމީން.


މުހައްމަދު ސަލީމް
ގއ. ދެއްވަދޫ/ ޗާންދަނީގެ

އަވަސް ޝިފާައަކަށް އެދެން، މަނިކުފާނަކީ މިގައުމު ހަމަމަގަށް ގެނެސްދެއްވޭނެ ރަގަޅު ރައީސެއް ހަމަ އެހެންމެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ ވެރިޔެއް. އީދުމުބާރިކް.


ފަވާޒް އަންވަރު
މއ.އަޒީޒާ ހިޔާ

މަނިކްފާނަށް ދެވުނު ހަމަލާވީ ކުއްލި ސިހުމަކާއި އެތަށް ދަތި ޝުޢޫރެއް ގެނުވި ޚަބަރަކަށެވެ. އަދި އަދަށްވެސް ކުރެވޭ ދުޢާއަކީ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އިހަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ހެޔޮހާލުގައި މަނިކްފާނު އަނބުރާ އަޅުގަނޑުމެން ގާތަށް އައުމެވެ. އުންމީދުކުރަނީ އިސްލާޙީ މަސައްކަތުގައި މަނިކްފާނާއެކު އަދި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެކަމަށެވެ.


އާދަމް ފަޞީލް
ލޮޓް 11279

ތީ ހަމަ މޭން އެށް، މަނިނުފާނަށް އަވަސް ޝިފާ އެށް މިންވަރުކުރެއްވުމަށް ދުއާކުރަން.


ފާއިޒް މޫސަ
ދެއްވަދޫ

އަވަސް ޝިފާ އާއި އެކު އިހުނަށް ވުރެ ގަދަ ސާބިތު އަޒުމް ދެއްވާށި. އާމީން


ނަފާ ނަސީމް
މާލެ

މަނިކުފާނަށް ﷲގެ ހަޒްރަތުން އަވަސް ޝިފާޔަށް އެދެމުން، ފިތުރުއީދުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސް ކުރަމެވެ.


Mufeed Abdulla
Hulhumale 10105

އަވަސް ޟިފާއަކަށްްްއެދެން ދުނިޔޭގަ ލެހެއްޓެވީތީ ހަމްދުކުރަން


އަކޫ އަންމަޑޭ
މާޅެންދޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަ ހިތުގެ ލޯތްބާއި އިޙުތިރާމާއި އެކު ދަންނަވަމެވެ. މަނިކުފާނަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ދުށް އެންމެ އޯގާތެރި ރާއީސެވެ. ސިޔާސީ ލީޑަރެވެ. އަމިއްލަ އެދުން ދޫކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ތާއަބަދުމެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ އިޚްލާސްތެރި ބޭފުޅެކެވެ. މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިހާރު ދެކެމުންމިދާ އެންމެހާ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އަސްލަކީ ބާނީ އަކީ މަނިކުފާނެވެ. މަނިކުފާނު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރައްވަމުން ތިޔަ ގެންދަވާ އިޚުލާސްތެރި މަސައްކަތްތައް މަޑުޖައްސާލައި ހުއްޓުވާ ލުމުގެ މަގުޞަދު ގައި މަނިކުފާނުގެ ފުރާފުޅު ދުއްވާލުމަށް އަމާޒުކޮށް މަނިކުފާނަށް ދިން ޓެރަރިޒަމްގެ ޙަމަލާ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގަޔާއި، އެމްޑީޕީ މާޅެން ގޮފީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވައި، ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ދިވެހި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަނިކުފާން ކުރައްވަމުން ތިޔަ ގެންދަވާ އިޚުލާސްތެރި މަސައްކަތުގައި އިހުނަށްވުރެ ބާރަށް ފައްޓަވައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހެޔޮތައުފީގު މިންވަރު ކުރެއްވީމެވެ.


މުފީދު
Hulhumale 10105

ރައީސް ނަޝީދުއަވަހާރަކޮށްލަން ދެވުނު ހަމަލާ އެންމެ ހަރުކަށިކޮށް ކުށްވެރިކުރަން. އަދި ރައީސް ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން.


Mohamed Zareer
MM Dhaftharu no 3069

މަނިކުފާނުގެ ފުރާނަދުއްވާލުމަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ކުއްވެރިކުރަން. އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދި ދުޢާކުރަން، އެދެނީ ގައުމުހިންގުމުގަ މަނިކުފާ ތާއަބު ދެމިހުރުން. އާމިން


ޝަމްވީލު މުހައްމަދު
ބީޗްނެސްޓް / ގއ.ވިލިނގިލި

ރައީސް އަށް އަވަސް ޝިފާއަަކަށް އެދެން. އީދު މުބާރިކު


ޢަބްދުالله ޒަކަރިއްޔާ
ާައާހަނދުވަރު / ހއ. ދިއްދޫ

ރައީސް ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން. މަނިކުފާނުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވީތީ ﷲ އަށް ޙަމުދުކުރަން. އަބަދުވެސް މަނިކުފާނަށް ކާމިޔާބީ އާއި ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން އެދެން. آمين


Yoosuf Nishad
G.Brght Star

ރައީސް ނަޝީދު އަށް އަވަސްޝިފާއެއްދެއްވާށި. އާމީން ?


ޜަމްލާ
ާމަލިކުރުވާގެ

މަނިކްފާނަށް ﷲ ހެޔޮރަޙްމަތް ލައްވާ އަވަސް ޝިފާ މިންވަރުކުރައްވާށި. އާމީން.


މުޙައްމަދު ޠާރިޤު އަބްދުއްރައްޒާޤު
އާގަރާގެ / ބ މާޅޮސް

ރައީސް ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން. އެނބުރި އައުން ގަދަވާނެ ކަމުގައި އުންމީދުކުރަން.


ސުލްވާން އަހުމަދު
ސ.މީދޫ

ދޯ ވީ ޑޯންޓް އެގްރީ އޮން ޕޮލިޓިކްސް. އައި ވިޟް ޔޫ ވެލް. މިސް ޔޫ އެލެކްސް. ގެޓް ވެލް ސޫން


ޝާހް
މާލެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ، ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ފިނޑި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ، އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. މަނިކުފާނަށް އަވަސް شفاء އެއް މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. آمين ވަރަށް ހެޔޮދުޢާ އާއި ސަލާން | ??


މުޙައްމަދު ފައްވާޒް
ހ.ބެނީނާ

މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކޮށްދެއްވުންއެދި ﷲ ގެ ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ ކުރަން.


ހުސައިންލަތީފް
ލަތިފަރަ އައްޑޫސިޓީ

މަނިކްފާނަށް އަވަސްޝިފާއަކަށްއެދިދުއާކުރަން މަނިކްފާނުއަޅުގަނޑުމެންނާއިވަކިވެގެންދިޔަނަމަ މިއަދުރާއްޖެމިދެކޭޑިމޮކްރަސީދިގު30އަހަރުގައި މިރާއްޖެއޮތްހިސާބަށްދާނެކަމާއިމެދުޝައްކެއްނެތް އަދިމަނިކްފާނުތިޔަކުރައްވަމުންގެންދަވާހިއްވަރުކުރައްވާނެ އިތުރުދިވެއްސެއްއަދިމިރާއްޖެއަކުނުވެސްއުފެދޭ އަޅުގަނޑުމެންގެހެޔޮދުއާއަބަދުވެސްމަނިކްފާނަށް


މުހަންމަދު އުމަރު
ނޫރުވާދީ. ފ.ދަރަނބޫދޫ

އަޅުގަނޑުގެ ހެޔޮ ދުޢާ އަބަދުވެސް ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު އާއިއެކު.


ޝަހޫ ރިޒާ
ހ.ތަރަބޫޒުގެ

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއަށް، މާތް الله ރަޙުމަތްފުޅުން މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ލިބުމަށް އެދި ދުޢާކުރަން. ދުޢާއަކީ މަނިކުފާނު ގަދަވެ އަލުން މިޤައުމު އިސްލާހަށް ތިޔަ ކުރައްވަމުންދިޔަ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުން. އަނިޔާ ލިބިފަ ތިބި މީހުންނަށް އިންސާފަށް އެދި އެންމެ ބާރަށް އަޑުއުފުލީ މަނިކުފާނު. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް، މަނިކުފާނަށް އިންސާފު ލިބެންދެން އަޑުއުފުލާނަން. إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ އަބަދުވެސް ވީހަލެއްގައި މަނިކުފާނުއާއެކު ހުންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދެން. ?


ޓްވިޓާގަ އުޅޭ ދިޔާ
ާއަމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބުނު ދުވަހަކުން ޖަހާ ގޮތައް

ރައީސަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން. ? ގައުމު ނީޑްސް ޔޫ. ކަމް ބެކް ސޫން. ❤️


ޒްލެކްސް
ހއ.ދިއްދޫ

ރައީސަށް ހެޔޮދުއާ އާއި ސަލާމް، އިންޝާﷲ، ކުރިޔަށް ވުރެށް ބާރަށް ވަރުގަދަކޮށް ރައީސް ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާނަމެވެ.


ޙާމް
-

ލޯބިވާ ރައީސް ނަޝީދަށް، ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބުނު ނިރުބަވެރި ހަމަލާ ދިނުމުން ވަރަށް ދެރަވޭ. މާތް ރަސްކަލާނގެ އިރާދަފުޅުން ވަރަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން. ވަރަށް ލޯބިވޭ


Aishath Sofeenaz
M. Aroodhaage

ރައީސް ނަޟީދް ހެޔޮހާލުގައި ލަހައްޓަވާތޯ ދުޢާ ކުރަން. އީދު މުބާރިކް


ޝަފްނާ
ދަފްތަރު މާލެ

ލޯބިވާ ރައީސަށް ހެޔޮދުޢާ އާއި ސަލާމް. އަޅުގަނޑުގެ دعا އަކީ އަބަދުވެސް ހެޔޮހާލުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާއުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ސިޔާސީ މަސައްކަތުގައި ދެމިހުރުން. އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން ♥️?


ޙަމްދިި
133-ޖ-04

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ރައީސް، އެންމެ ގިން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދާއި ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ ސިޔާސީ ލީޑަރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި 19 ވަނަ ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރުކުރެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރައީސް ނަޝީދު އެނބުރި އަންނާނީ ގަދަކޮށް. ކުރިއަށްވުރެ މާވަރުގަދަކޮށް. ‏” ޒާލިމުން އަނިޔާކުރާއިރު ބައްލަވަން މިރުޞާދުގައި ޙާލިޤުލް ކަޢުނައިނި ވާކަން ނޭނގެނީތަ، އަޖައިބެކޭ “


ޝީބާ އަހުމަދު
ޝަހީމީމަންޒިލް/ ގއ. ވިލިނގިލި

ލޯބިވާ ރައީސް އަށް މަނިކުފާނު ހެޔޮހާލު ކޮޅުގައި ލެއްވުމަށް އެދި ދުއާ ކުރަން? އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުގަ މަނިކުފާނަށް ދެވިފައިވާ ލޯބި އޭގެ ދެގުނަ މިހާރު މިވަނީ އިތުރު ވެފަ. އުންމީދަކީ މިޔަށް ވުރެން މާ ވަރުގަދަ ކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލު ކުރުން. އީދު މުބާރިކް❤️?


ޝީބާ އަހުމަދު
ޝަހީމީމަންޒިލް/ ގއ. ވިލިނގިލި

ލޯބިވާ ރައީސް އަށް މަނިކުފާނު ހެޔޮހާލު ކޮޅުގައި ލެއްވުމަށް އެދި ދުއާ ކުރަން? އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުގަ މަނިކުފާނަށް ދެވިފައިވާ ލޯބި އޭގެ ދެގުނަ މިހާރު މިވަނީ އިތުރު ވެފަ. އުންމީދަކީ މިޔަށް ވުރެން މާ ވަރުގަދަ ކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލު ކުރުން. އީދު މުބާރިކް❤️?


އަބްދުﷲ ޝިޔާމު
ހ. މާބަނޑޭރިއާގެ.

އަޅުގަނޑު އެހާމެ އިހުތިރާމުކުރާ ރައީސް ނަޝީދަށް އީދުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސް ކުރަން. ރައީސްއަށް އަމާޒުކޮށް ދިންހަމަލާ ކުއްވެރިކުރަން އަދި ރައީސްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކޮށްދިން ކަމަށް ޓަކާ މާތްﷲއަށް ޝުކުރުކުރު ކުރަން. ރައީސްގެ ހަށިފާރަވެރިންއަށް ޝުކުރު ހައްގު ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުގެ ދުއާ އަކީ ރައީސްއަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވުން އަޅުގަނޑުގެ ދުއާ އަކީ ބަލިން ފަސޭހަވެ އިހުނަށް ވުރެވެސް ހިތްވަރާއި އެކު ގައުމުގެ ކުރިމަގަށް ރައީސް ކޮށްދެއްވަމުން އައި މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ❤️?


އަބްދުﷲ ޝިޔާމު
ހ. މާބަނޑޭރިއާގެ.

އަޅުގަނޑު އެހާމެ އިހުތިރާމުކުރާ ރައީސް ނަޝީދަށް އީދުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސް ކުރަން. ރައީސްއަށް އަމާޒުކޮށް ދިންހަމަލާ ކުއްވެރިކުރަން އަދި ރައީސްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކޮށްދިން ކަމަށް ޓަކާ މާތްﷲއަށް ޝުކުރުކުރު ކުރަން. ރައީސްގެ ހަށިފާރަވެރިންއަށް ޝުކުރު ހައްގު ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުގެ ދުއާ އަކީ ރައީސްއަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވުން އަޅުގަނޑުގެ ދުއާ އަކީ ބަލިން ފަސޭހަވެ އިހުނަށް ވުރެވެސް ހިތްވަރާއި އެކު ގައުމުގެ ކުރިމަގަށް ރައީސް ކޮށްދެއްވަމުން އައި މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ❤️?


ޝީބާ އަހުމަދު
ޝަހީމީމަންޒިލް/ ގއ. ވިލިނގިލި

ލޯބިވާ ރައީސް އަށް މަނިކުފާނު ހެޔޮހާލު ކޮޅުގައި ލެއްވުމަށް އެދި ދުއާ ކުރަން? އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުގަ މަނިކުފާނަށް ދެވިފައިވާ ލޯބި އޭގެ ދެގުނަ މިހާރު މިވަނީ އިތުރު ވެފަ. އުންމީދަކީ މިޔަށް ވުރެން މާ ވަރުގަދަ ކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލު ކުރުން. އީދު މުބާރިކް❤️?


ާއަފްޝީން
ގ.ޖަވާހިރުމާގެއާގެ

އަޅުގަޑާ އަޅުގަޑުގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ރައީސް ނަޝީދަށް ހެޔޮދުއާ އާއި ސަލާމް، މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދެން، މާތް ﷲ މަނިކުފާނަށާ އާއިލާއައް ދުޅަހެޔޮ ފާގަތި ދުވަސްތަކެއް މިންވަރު ކުރައްވާ މަނިކުފާނުގެ ޤައުމީ މަސައްކަތްޕުޅުގައި ބަރަކާތް ލެއްވުމައް އެދި ދުއާކުރަން... އީދު މުބާރިކް...


ޢާއިޝަތު ރަފިއްޔާ
މ. ވޭވިންގލައިޓް

އަޅުގަނޑާ އަޅުގަނޑުގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ރައީސް ނަޝީދަށް ނުހަނު އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން.


ގުސައްޔު އަބްދުﷲ
ސަނީޑޭލް ގދ.ތިނަދޫ

އަޅުގަނޑުގެ ހެޔޮ ދުޢާ ވަނީ މަނިކްފާނާއެކު ، އުއްމީދަކީ ރައީސް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި ގައުމުގެ ހެވާ ލާބަޔަށްޓަކާ ސިޔާސީ މަސައްކަތުން ފެނިގެން ދިއުން


ޙުސައިން އިބްރާހީމް
ގުލްފާމްގެ / ގއ.ދާންދޫ

އުންމީދުކުރަނީ މަނިކުފާނު ގަދަވެ ސަލާމަތުން އައު ހިތްވަރަކާއެކު މި ރާއްޖެ ހަމައަކަށް އަޅުވަން އަވަހަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް. އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން.


ޙުސައން ޤާސިމް
މޫނިމާއާގެ/ވ.ކެޔޮދޫ

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ލާއިންސާނީ ހަމަލާ އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން އަޅުގަޑާއި އަޅުގަޑުގެ އާއިލާއިން ކުއްވެރިކުރަން. އަދި އެމަނިފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރަން.?


އާއިޝަތު އީމާން
ހ. ފިޔާމާއާގެ

ރައީސަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަން. އަދި ހެޔޮ ހާލުކޮޅުގައި އަދިވެސް އަޅުގަނޑާ ބައްދަލުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން. އިޙްތިރާމާއި އެކު ޝުކުރިއްޔާ އީމާން (ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް)


މުޙައްމަދު ނަޢީމް
ބަށިމާގޭ/ ހއ.ފިއްލަދޫ

މަޖިލިސްގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަށް އަމާޒުކޮށް މިމަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އެއްމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަން، އަދި މަނިކުފާނަށް އަވަސްޝިފާއެއް މިންވަރު ކޮށްދެއްވުން އެދި މާތް ﷲ އަށް ޙަސްރަތަށް ދުޢާ ދަންނަވަން. އަދި ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު ޢީދުގެ ހެޔޮއެދުމާ ތަޙްނިޔާ ފޮނުވަން. _ޢީދުމުބާރިކް ހިތްތަކުގެ ރައީސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު_


ޢަބްދުﷲ ޔާމިން
އަމަން / ނ. ވެލިދޫ

ރައީސް ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން. އަދި ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރަކްބާދީ އަރިސްކުރަން.


ާއަލީ އިބްރާހީމް
ގ.ގާކޮށި

އަޅުގަނޑުގެ ހެޔޮ ދުޢާ އަބަދުވެސް ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު ޢާއިއެކު


ާއަލީ
ތިނަދޫ

މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި…! ޢީދުމުބާރިކު…


-
-

އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން ?❤️


ާއަބްދުﷲ ޝުއާއު
ނާރެސް، ލ.ގަން

ސަލާމް ރައީސް ނަޝީދް. ރައީސް ގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުންދާ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ހާލު ހެޔޮދުއާކުރަން. ފަސްޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާތި. އަނބުރާ މާ ގަދަކޮށް އަންނަންވާނެ. މމޕރސ ގެ ހިޔާނާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އަދަބު ދޭން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮއްދެއްވާތި. ނަޝީދާ މެދު އަޅުގަނޑު ވަރަށް ފޮނި އުއްމީތުތަކެއް ކުރަން. ހިޔާނާާތުގެ ލިސްޓްގަ އެމްޑީޕީގެ ވެރިން ތިއްބެވިކަމާމެދު ހިތާމަ ކުރަން. އެފަރާތްތަކައް ދޭންޖެެހޭ އަދަބު އެއީ ހަގީގަތް ކަމުގަވާނަމަ ދޭންވާނެ. ގައުމައް އިހުލާސްތެރި ވަޑަިއިގަންނަވާތި. ﷲ އިރާދަ ފުޅާއެކު ރައީސް ނަޝީދައް އަވަސް ޝިފާއެއްމިންވަރު ކޮއްދެއްވާތޯ އަބަދުއެސް ދުއާކުރަން. ގެޓް ވެލް ސޫން ރައީސް


ާިާާިއައިސްތު
ޙުޅުމާލެ

My dear RN My prayers are granted..Alhamdulillahi Shukuru?. Almighty Allah’s blessings were with you through out the ordeal. Such a narrow escape..gives me shudders.. Today I am so relieved to learn that you are fit to travel for further treatment. Get well soon Come back to continue the great work you started..we can’t afford to lose you even for a second.. We need you...need you badly...keep that in mind. Get well soon... Allah’s blessings be with you always.? Lobi aiy Eku Salaam. Aisth N


mohamed fahumy
އަލިވާގެ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އައް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާާށި. އާމީން


އަހުމަދު ބުންޔާމީން
ހަވީރީއައްސޭރި، ގއ.ގެމަނަފުށި

ރައީސަށް ހެޔޮދުއާ އާއި ސަލާމް، އިންޝާﷲ، ކުރިޔަށް ވުރެށް ބާރަށް ވަރުގަދަކޮށް ރައީސް ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާނަމެވެ. ?


ޔޫސުފް ޝާހް
ނ. މިލަދޫ/ ދިލްޝާދު ވިލާ

އީދު ދުވަހުގެ ތަހްނިޔާ ރައީސް. އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން.


އިބްރާހިމުރަސީދު
މ.ތުޅާގިރިއާގެ

ރައިސްނަސީދުއަށް ހުޔޮދުވާސަލާންއަދިމަނިކުފާނައްއެދިންހަމަލާގާ އެންމެހަރުކަށިއިބާރާތުންކުވެރިކުރަމެ އަދިމަނިކުފާނުއަވަސްސިފާމާންއަލޯހުމެންވަރުކޮދެށިއެ އާމީން


ނައީމާ މުހައްމަދު (ނައީމައްތަ)
އަވާލީ 2

އަޅުގަންޑާއި އަޅުގަނޑުގެ ދަރިންގެ ފަރާތުން ރައީސް ނަޝީދަށް ހެޔޮ ދުއާ އަރިސްކުރަން އަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދެން.


ޙުސައިން ސުނީލް
ރީފް/ނ.ޅޮހި

ރައީސް އަށް ހެޔޮ ދުއާ އަދި އަވަސް ޝިފާ އަށް އެދެން. ސާބިތު ކަމާއެކު އަބަދުވެސް ރައީސްގެ ފަހަތުގަ ތިބޭނަން އީދު މުބާރިކް


Fathimath Amira
ސ.ފޭދޫ ކުމުންޒާނިގެ

މަނިކުފާނަށް އަވަސްޝިފާ އެއް މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދެން. އާމީން.


ސަމާ
ހަނީކޯނަރ/ނ.ފޮއްދޫ

އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން.ވ ހެޔޮދުއާ


ޢަބްދުއްނާޞިރު މުހައްމަދު
ނާރެސް ، މާފުށި

ދިވެހިރާއްޖެ ދުށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އިޚުލާސްތެރި ޚިދުމަތެއް ކޮށްދެއްވި، ރައްޔިތުންގެ ހިތުގެ ލޯބި ހޯއްދަވާ ފައިވާ ލޮބުވެތި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަ ކޮށްލުމަށް ދިން ހަމަލާ ވަރަށް ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުއްވެރި ކުރަމެވެ. އެ ހަމަލާއަކީ ހަމައެކަނި އެމަނިކުފާނަށް ދިން ހަމަލާއެއްގެ އިތުރަށް، އެ ހަމަލާއަކީ މުޅި ދިވެހި އުއްމަތަށް ދިން ހަމަލާ އެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެމެވެ. އެހެނީ، އެމަނިކުފާނަކީ މި ޤައުމު މިއަދު ދެކެމުން މީދާ މިނިވަން ޖައްވު، އުފާވެރި ދިރިއުޅުން، ރައްޔިތުން ގެ ބޭނުންތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމުގެ ވިސްނުން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ދަސްކޮށް ދެއްވި އެދުރެވެ. އަދި މިއަދު ވެސް އެ މަނިކުފާނު އެހުންނެވީ ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި އެއްވެސް ވަރުބަލިކަމެއް، ފޫހިފުޅު ކަމެއް ނެތި އެވެ. އެއީ ނަމޫނާ ލީޑަރެކެވެ. އަޅުގަނޑު ގެ ހެޔޮ ދުޢާ އަކީ ރައީސް ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާ އެއް ﷲ ތަބާރަކް ވަތަޢާލާ މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ. ޢާއިލާ އަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުމެވެ. އާމީން.


މުޙައްމަދު އަދީބު
އޭސިއާ/ގދ.މަޑަވެލި

06 މޭ 2021 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ފިނޑި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަން،އެ ހަމަލާ ރާވާ ހިންގި ފަރާތްތައް ހޯދާ އެފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނުގައި ބުނާ އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ކަމާއިބެހޭ މުވައްސަސާތަކަށް ގޮވާލަން އަދި އެހަމަލާއާގުޅިގެން މަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަޚަމްތަކަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދި ﷲ ގެ ހަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަން އަދި އެނބުރި ކުރިޔަށް ވުރެން ވަރުގަދަކޮށް ބޮޑު ވަޒީރުގެ ގޮތުގައި ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން. ޢީދު މުބާރިކް.


ޙަސަން ނާށިދު
ގަހާ މާލެ

ަައަވަސް ށިފާ އަކަށް އެދެން


ނައުޓީ
އައްޑޫ

ވ. އަވަހަށް ގަދަވެ ސަލާމަތުން އެބުރި އިސްލާހީ މަސަކަތުގެ ރަގަބީލު އިތުރަށް ގަދަކޮށް ބަދަހިކޮށް، ދުނިޔެ މިދެކޭ ބަލަކަށި ގަމުތަކަކީ ކޮރޮޕްޝަންގެ ވަބާ ކަން އެންމެން ދަންނަހާލު މި ގައުމުގެ ކަށިން އެލައްފިލުވާ ތާހިރުދިރިއުޅުމެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވަން ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފެނި އަދި އެ އުފާ އެންމެނަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަރުހަބާ އާއި އެކު ކުރިއަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާ!!! މާތްﷲ ގެ ވާގިފުޅާއި އެކު ގަދަވެ އަވަސް ޝިފާ މިންވަރު ކުރެއްވުމަށް ދުއާ ކުރަން.


Hussain shiham
ނިޔާމަ / ރ.މަޑުއްވަރި

ހިތްތަކުގެ ރައީސް އަށް ދިން ޓެރަރިޒަމްގެ ބިރުވެރި ހަމަލާ އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރާހާލު ރައީސްއަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން! އާމިން


ޢަލީ ރިޒާ
ހިޔާ/ކޮޅުފުށި

އަޅުގަނޑާ އަޅުގަނޑުގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ރައީސް ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން.


ާަިްއަމްސަދު
މ.ޓޯޜަސް

ޜައީސް ނަސީދު އަށް ހެޔޮދުއާ އާ ސަލާމް


ޑުސު
ހުދުމާ

ޢަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދެން.


މުޙައްމަދު ނަޖީބް
މިރާޒް

ކުރީގެ ރައީސް،އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަށް 6މެއި2021 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދިން ޓެރަރިޒަމްގެ ޙަމަލާ އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން އަޅުގަނޑު ކުއްވެރި ކުރަމެވެ. އަދި މަނިކުފާނުގެ ސިއްޙީ ޙާލު ކޮޅު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ރިކަވާ ވުމަށް އެދި މާތް ﷲ ގެ ޙަޒުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަން. މާތްﷲ މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވައި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވާށި. "އާމީން"


އާމިނަތު ނާޒްނީން
މއ. ޝިމާޤް، މާލެ

ރައީސް ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދެން. އަދި މި ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރަކްބާދީ އަރިސް ކުރަން. މާތް ﷲ ތިޔަ މަނިކުފާނަށް ރަޙްމަތާއި ހެޔޮގޮތް މިންވަރު ކުރައްވާ، ތިޔަ ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުގައި ބަރަކާތް ލެއްވުމަށްއެދި ދުޢާލުކުރަން. އަލްޙަމްދުލިއްލާޙި.


Mohamad Riyaz
Nauth House

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފުރާނަފުޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ފިނޑި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ، އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. މަނިކުފާނަށް އަވަސް شفاء އެއް މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. آمين ވަރަށް ހެޔޮދުޢާ އާއި ސަލާން | ??


ޢަބުދުﷲ ޝަކީބު
ހ. ވައްތީނިގަސްދޮށުގެ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާ ލައްވައި، ރާއްޖެ އިސްލާޙު ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ދެމި ހުންނެވުނުގެ މަގު މާތް ﷲ ގެ ރަޙްމަތްފުޅުން ފަހިކުރަށްވާށިއެވެ.


މޫސާ ނާސިހު
ވައިޓްހައިސް

އީދުގެ ހެޔޮ ދުއާ އާއި ސަލާމް.


އަޒީމް
ޗާންދަނީގެ/ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

މަނިކުފާނަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާ ހަރުއަޑުން ކުއްވެރި ކުރަން . މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި. އާމީން! އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ކުރާގޮތުގައި މަނިކުފާނު ފިޔަވައި ރައްޔިތުންނަށް އުއްމީދެއް ގެނުވި ސިޔާސީ ލީޑަރެއް އަދި ފެނިފަކާ ނެތް. އަދިވެސް އުއްމީދު ކުރަނީ މަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތަކަށް. އަބަދުވެސް މަނިކުފާނާ އެކު ހުރިވާހަކަ ދަންނަވަން.


މުހައްމަދު އާދިލް
ވައިމަތީގެ/ބ.ގޮއިދޫ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް. މާތް ﷲގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތްފުޅުން މަނިކުފާނު ހެޔޮ ހާލުކޮޅުގައި ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. އެކަލާނގެ އިރާދަފުޅުން މަނިކުފާނު ގަދަވެ ސަލާމަތުން އަލުން ބައްދަލުވުމަށް އެދެމެވެ. ހެޔޮދުއާ ސަލާމް! އަބަދުވެސް ރައީސް އަށް ހެޔޮއެދޭ އާދިލް.


މައީޝް މުހައްމަދު
ކޮޗިން، އިންޑިޔާ

ދިވެހި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރުކުރައްވާށި! އާމީން !


އަބްދުﷲ ވާފިރު
ހދ. ވައިކަރަދޫ، މިސުރުރުވާގެ

ކުޑައީދު ތަހުނިޔާ! މަޖްލިސް ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރަށްވާށި ❤️


ހުސައިންސާހް
ޑޭޒީވިލާ ށ.ގޮއިދޫ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަސީދު އަށް ދިން ހަމަލާއކީ ވަރަށްމުޑުދާރު ފިނޑި އަމަލެކޭވެ. އަޅުގނޑާ އަޅުގަނޑުގެ އާއިލާ އިން އެދެނީ އެކަލާންގެ ތަނަވަސް ރަހްމަތްފުޅުން ސިފާލިބިގެން ހިދުމަތް ކުރުމުގެ ނަސީބް އަހަށްލިބުން


ޢަބްދުއް ރާފިޢު
ގަލްގާސްގެ / ކ.ދިއްފުށި

ޔާ ﷲ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރަށްވާށި. "އާމީން"


އަހަރެން
ނެތް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ، ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދުއަށް އަވަސް شفاء އެއް މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދެން. آمين ? ވަރަށް ހެޔޮ ދުޢާ އާއި ސަލާން | ??


Mohamed Waheed Ali
މާލެ

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދަކީ ރާއްޖޭގެ ދިމިގުރާތީ ނިޒާމް ގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ތަނބެވެ. އެމަނިކުފާނު ފައްޓަވާފައިވާ ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލުމަށް ނުރައްކާތެރި ރޭވުންތައް ރާވައި ޚުދު އެމަނިކުފާނު ގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުން ދީ އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ނުރައްކާތެރި ޢުދުވާނީ ނިރުބަވެރި ޙަމަލާ އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރަމެވެ. އެމަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވާށި އެވެ. އެމަނިކުފާނު ގެ އިޞްލާޙީ މަސައްކަތްޕުޅަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައްވާށި އެވެ.


ހަސަން މުފީދް
އާފަސް ، ބ.ކަމަދޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޟީދަކީ އަޅުގަނޑު މިހާތަނައް ދުއް އެންމެ ހިތްހެޔޮ އެންމެއޯގާތެރި ރައީސްއެވެ.މަނިކްފާނުގެފުރާނަފުޅައްް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އެންމެ ހަރުލަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަން.އަދި އަޅުގަނޑު އެދެނީ މަނިކުފާނައް އަވަސް ޟިފާއެއް މިންވަރު ކޮއްދެއްވުން. ޟުކުރިއްޔާ


އަލީ ސިނާން
ާއޯކަމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ފިނޑި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ، ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަން. މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެ. އާމީން. މި އަމަލު ހިންގި މީހުން ހޯދާ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލަން އަދި އިސްލާމް ދީނަށާއި މި އުމްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު (ސ.އ.ވ) އަށް ފުރައްސާރަކުރި އެންމެހާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލަން.


ަެެެެުުުުއާދަމްމަނިކު
ޢަންނާރުވިލާ

ޜައިސްނަށީދު އަށްއަވަސް ށިފާއެތްދެއްވާށި


ރަހްމަތުﷲަ
ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ 8708

މަނިކުފާނުގެ ފުރާނައަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާއަކީ ދިވެހި ގައުމުގެ ހިތަށް އަމާޒުކުރެވުނު ހަމަލާއެކެވެ. ﷲގެ ހެޔޮ ރަހުމަތްފުޅުން މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. މަނިކުފާނުގެ ހިތްވަރާއި ނުގުޑާ އަޒުމަށް ދިވެހިދަރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ތަހުނިޔާކިޔާ މަރުހަބާ ދަންނަވަމެވެ. ގައުމަށް ހިދުމަތް ކުރެއްވުމުގައި އިހުނަށްވުރެ އިތުރު ސާބިތުކަމާއެކު، މާތްﷲަ ގެ އިރާދަފުޅާއެކު، ނުހަނު އަވަހަށް ބައްދަލުވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ. eid mubarak


ރިންޒީ
ހުޅުމާލެ ލޮޓް 10090

ލޮބުވެތި ރައީސްއަށް ވެދުމާއި ސަލާމް މަނިކުފާނަށް އަވސް ޝިފާއަށް އެދެން މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތުގައި މާތްالله ބަރަކާތް ލައްވާށި - އާމީން- އަޅުގަނޑު މަނިކުފާނާއި ބައްދަލު ވުމުގެ އުއްމީދުގައި 11 އަހަރު ވެއޖެ އުއްމީދު ކުރަން މަނިކުފާނާއި ބައްދަލު ވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނޭ ކަމަށް ( ވަރަށް ލޯތްބާއި އެކު عيد مبارك❤️ ) شفاك الله و عفاك


ޒާހިދު ކުރިއޭޓަރ
ޓުވިޓާރ

ރައީސް ނަޝީދަށް ހެޔޮ ދުއާ ސަލާމް. މިކަމުގައި އަޑީގައި ތިބި މީހުން ނުހޯދެނީސް މަނިކުފާނު ހުއްޓާނުލައި ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ހިތްވަރުދެން. ހެޔޮ ހާލުގައި އެނބުރި ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ސިޔާސީ މައިދާނަށް އައުމަށް އެދެން. ގޮޑް ބުލެސް ޔޫ.


އަލީ ނަޖީބު
ސަނީބީމް

ރައީސް ނަޝީދުއަށް ރައްކާތެރި އަމާން ދަތުރަކައްއެދެން.އީދުމުބާރިކު


ރަޝާދު
އެވަރޗާންސް/ ބ. އޭދަފުށި

ހެޔޮވެރިކަމަކަށް އޮތް ހަމައެކަނި އުއްމީދަކީ މަނިކުފާނު. މަނިކުފާނަށް ހެޔޮހާލުގައި އަވަސް ޝިފާއެއް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. އަދި ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ތިޔަ ކުރަށްވާ މަސައްކަތުގައި ކާމިޔާބު ދެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން.


އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ހުޅުމާލެ 04-ޖީ-110

އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން.


ވަސީމާ
މީނާޒް

ރައީސް ނަޝީދު އައް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކޮއްދެއްވާށި. މަނިކުފާނުގެ ފުރާނަފުޅައްދީފައިވާ ނުރައްކާ ތެރި ހަމަލާގެ އަމަލު ކުއްވެރިކުރަން. މަނިކުފާނު ތިޔަކުރައްވާ މަސައްކަތް ތައް ހިތުގެ އަޑިން ބަލައިގަންނަން. މަނިކުފާނު ހެޔޮހާލުގަ ވީހާވެސް އަވަހަކައް ރަށްޔިތުންނާ ބައްދަލު ވެލާނެ ވަގުތަކަށް އެދި ދުއާކުރަން. މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި އާމީން. ތީ ހިތްތަކުގެ ރައީސް.????????


ޢަބުދުލް މުހުސިން ޔޫސުފް
ހޭޒްލީން/ ބ.ތުޅާދޫ

މަނިކުފާނުންގެ ފުރާނަފުޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިންހަމަލާ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރި ކުރަން! މިހަމަލާއަކީ މަނިކުފާނުންގެ އިތުރުން އިންސާފުގެ މިދަތުރުގައި ހިމެނޭ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ދެވުނު ހަމަލާއެއް. ﷲ މަނިކުފާނުން ސަލާމަތް ކުރެއްވީތީ ހާސްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަބަދުވެސް ދެގޮތެއްނުވެ މަނިކުފާނާއެކުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން.??


ާއަދީލް
ީހ. މަލަގަސް

ވަރަށް ހެޔޮދުއާ ސަލާމް . ﷲު ގެ ރަހުމަތްފުޅުން ރަނގަޅުވާނެ. ބައްދަލުކޮއްލަން ބޭނުން... އަޅުގަނޑުގެ ހެޔޮ ދުޢާ އަބަދުވެސް ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު އާއިއެކު?


އަހްމަދު އަންވަރު (ސިމްވާރ)
ސިނަމާލެ 1

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެންމެ ލޯބިވާ ރައީސް، ދިވެހިންނަށް އުފާވެރި މުސްތަޤްބަލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ކުޑަވެސް ފަސްޖެހުމެއްނެތި ވަރުބަލިވުމެއްނެތި މުޅި އުމުރު ހޭދަކުރަވަމުން ގެންދަވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެންގެ ރައީސް، މިކުލުނެއް މިގަދަރެއް ނުކެނެޑޭނެ! މީ #ހިތާހިތުގެގުޅުން ? މާތް ރަސްކަލާނގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ދެއްވާށި! ޤައުމު އިސްލާހު ކުރުމަށް ތިކުރައްވަވާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކަާތް ލައްވާށި! އާމީން


އަލީ އަމްޖަދް
ގ.އީކްއޭޓަރ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދައް އަމާޒުކޮއް 6 މޭ 2021 ވަނަދުވަހުގެ ރޭ ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަން. މި ނުރައްކާތެރި ހަމަލައިން މަނިކުފާނު ސަލާމަތް ކުރެއްވި ކަމައްޓަކައި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ސުބުޙަނަހޫވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުކުރަން. އަދި މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކޮއްދެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަން.


އބްދުލް ހަމީދު ޔޫސުފް
ޖަންބުމާގެ/ހދ.ވައިކަރަދޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ފިނޑި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ، ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަން. މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެ. އާމީން. މި އަމަލު ހިންގި މީހުން ހޯދާ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލަން


ނުހާ
ސިނަމާލެ

ތިޔައީ ދިވެހި އެތައް ރައްޔިތުންގެ ހިއްތަކުގެ ވެރިއެއް ، ތިޔައީ މިއަދު މުޅި ޤައުމު ފަހުރުވެރިވާފަދަ ލީޑަރެއް ?.. ދުޢާ އަކީ އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކޮއްދެއްވުން -އާމީން-


އަޙްމަދު ނަދީމް
ބިލެރުމާގެ، ސ.ހިތަދޫ

ރައީސަށް އަވަސް ޝިފާ އެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި! ދިގު ޢުމުރެއް ދެއްވާށި! އިސްލާހީ ހަރަކާތުގައި ތިޔަ ދައްކަވާ ކެތްތެރިކަމާއި ހިކްމަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާށި! ދަތި އުނދަގޫ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައްވާށި! ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވާށި! އަނިޔާވެރީންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާށި! ދެ ރައީސުންގެ މެދުގައި އިތުބާރާއި ކެތްތެރިކަން އިތުރުކުރައްވާށި! އާމީން!


ޙުސައިން ސިރާޖު
ހެދޭކުރި، ހދ.ވައިކަރަދޫ

عيد مبارك شفاك الله ﷲ ގެ ރަޙުމަތްފުޅުން ލިބިފަވާ އަނިޔާ ތަކަށް އަވަސް ޝިފާެއެއްލިބި، ކުރިއައްވުރެ އަދި މާބާރަށް ގައުމަތް ޚިދުމަތް ކުރުމާއިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ގައުމަށް އެބުރި އާދެވޭނެ. އާމީން އިންޝާ ﷲ


ފަތުޙުﷲ އިސްމާޢީލް
ފީރޯޒުގެ / ހއ، ކެލާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކުރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ އަޑުއެހީ ނުހަނު ފުންހިތާމަޔާ ހާސްކަމާއެކުގައެވެ. މާތްﷲ މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރުކުރައްވާ ދުޝްމަނުންގެ ކިބައިން މަނިކުފާނު ރައްކަތެރިކުރެއްވުން އެދި ﷲ ގެ ހަޒުރަތުގައި ދުޢާދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު މަނިކުފަނު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކުރައްވާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ލާބަޔާ މަންފާއަށް މަނިކުފާނު ކެނޑިނޭޅި ތިޔަ ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތުގައި މާތްﷲ ބަރަކާތްލައްވާ ކާމިޔާބު މިންވަރުކުރެއްވުން. މާތްﷲ މަނިކުފާނަށް ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން މިންވަރުކުރެއްވުން އެދި ދުއާދަންނަވަން. އާމީން. -ފަތުޙުﷲ އިސްމާޢީލް / ފީރޯޒުގެ. ކެލާ-


ޔުމްނާ މައުމޫން
މ.އެންދެރިމާގެ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރުކުރެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. ހެޔޮ ދުޢާ ސަލާމް


ވަފިއްޔާ އިބްރާހީމް
ާހުޅުމާލެ ފްލެޓް 02-1-12

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުވި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއިން ސަލާމަތް ވީތީ މާތް ﷲ ހަސްރަތަށް ޝުކުރު ކުރަމެވެ. މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކޮށް ދެއްވުން އެދި މާތް ﷲ ހަޟްރަތަށް ދުއާ ދަންނަވަމެވެ.


ާއަލިީ ސާޖިދު
ސަވޭރާ

‏ލޯބިވާ ރައީސް ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން. أمين ?? ‎


ައައްޑޫ ޒާހިދު
ނިއުޗޮައިސް./ ސ.ހިތަދޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީހުގަ ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އުފެއްދި ރާއްޖޭގެ އިންތިހާބީ ފުރަތަމަ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަށް ﷲ އިރާދަ ފުޅުން އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާ އެމަނިކުފާނަށް ރައްކާތެރިކަން ދެއްވާށި. = އާމީން =


އަލީ
މެދުޕްރޮވިންސް

ރައީސް އަށް ވެދުން. އިންސާފް ލަސްވުމަކީ އިންސާފު ހޯދައިނުދެވުން، ގެއްލުން.? އާ ދުވަހަކަށް މަރުހަބާ ? އާ އުފަންދުވަހެއް?


ޢަލީ ނާޒިމް
ބަހާރުގެ ސ.މަރަދޫ

ޢަވަސް ށިފާ އަކަށް އެދި ދުއާ ކުރަން އުންމީދަކީ އެނބުރި ވަޑައިގެން އިހުނައްވުރެ ބާރަށް ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުން. ޢަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މަނިކުފާނާ އެކު ސާބިތު ކަމާއިއެކު.


މުޙައްމަދު ޒަޔާން
ޑ

ޔާ ﷲ.ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރުކުރައްވާށި..آمين


ޢަބުދﷲ ޝުޖާޢު
އަލިވާގެ

މަނިކުފާނު ޔިތުން ސަލާމަތްވުމުން އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތު ސަލާމަތްވުމެވެ، މނުކުފާނަކީ އޯގާތެރި ރައީސެކެވެ.


© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA