ކޮމިޓީގެ ނަން

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

9 ފެބްރުއަރީ 2021 14:05

ނަންބަރު

1

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށްމީހަކު އައްޔަނުކުރުމަށް ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރެއްވިއެވެ، މިގޮތުން އެ ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޝަކުވާއެއްވޭތޯ ބެލުމަށް 17 ފެބުރުވަރީ 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ނިޔަލަށް ޢާންމުކޮށް ޢިއުލާނު ކުރުމަށާއި، އެފަރާތްތައް މަޤާމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ޕެނަލްއާއި ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/17 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙޫ ގެނައުމުގެ ބިލްގެ ސުންގަނޑި 31 މަރިޗު 2021 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރެއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން، ޢާންމުންގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA