ކޮމިޓީގެ ނަން

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

19 ޖެނުއަރީ 2021 11:30

ނަންބަރު

3

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށްގޮސްފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިކުއިފައިޑް ނެޗުރަލް ގޭސް ސްޓޭޝަނެއް އެޅުމަށް އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭ.ޑީ.ބީ) އިން ފަންޑުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ މައުލުމާތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ތިރީގައިވާ އިދާރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުމެވެ. 1- މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 2- މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 3- ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ 4- ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 5- ސްޓެލްކޯ 6- ދާއިރާގެ މާހިރުން

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA