ކޮމިޓީގެ ނަން

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

17 ފެބްރުއަރީ 2021 13:20

ނަންބަރު

2

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުރަތަމަ ކުރިއަށްގޮސްފައިވަނީ، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ހުސްވެފައިވާ މެންބަރު ކަމުގެ މަޤަމަށް މީހުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތާއި އިންޓަރވިއުކުރުމެވެ. މިގޮތުން އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އައްޔަނުކުރުމާމެދު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގި ވޯޓުގައި އެފަރާތް އެ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ 3/2 ވޯޓު ލިބިފައިނުވާތީ އެފަރާތް އެ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްވެފައިނުވެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
9 ފެބްރުއަރީ 2021 - ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު އައްޔަނުކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA