ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

20 އޮކްޓޯބަރު 2020 12:00

ނަންބަރު

20

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުރަތަމަ އެޖެންޑާކުރެވިފައިވަނީ "ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަލުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން" ދިރާސާކުރުމެވެ. އެއަށްފަހު، ކުރިއަށް ގެންދެވީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ޤައދީންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ޙިއްސާކުރައްވައި ފޮނުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރެއްވުމެވެ. އެގޮތުން، މި ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރުމުގެ ގޮތުން އައްސޭރި ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޤައިދީންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA