ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

4 ނޮވެމްބަރު 2020 12:00

ނަންބަރު

21

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުރަތަމަ އެޖެންޑާކުރެވިފައިވަނީ ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންދެވީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ޤައދީންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ޙިއްސާކުރައްވައި ފޮނުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރެއްވުމެވެ. އެއަށްފަހު، ކުރިއަށްގެންދެވީ "ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން" ދިރާސާކުރުމެވެ. އެގޮތުން މި ޕެޓިޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ދިރާސާކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA