ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

17 ނޮވެމްބަރު 2020 12:00

ނަންބަރު

22

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުރަތަމަ އެޖެންޑާކުރެވިފައިވަނީ "ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން" ފައިނަލް ކުރުމުވެ. ނަމަވެސް ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވަޑައިނުގަންނަވާތީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުން ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމަކަށް އެޖެންޑަ ކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ. އެއަށްފަހު ކުރިއަށް ގެންދެވީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ޤައދީންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ޙިއްސާކުރައްވައި ފޮނުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަންގެ ރިޕޯޓު ފައިނަލް ކުރުމެވެ. އެގޮތުން މި ރިޕޯޓޫ ފައިނަލް ކުރުމުގެ ކުރިން ކްލެމެންސީ އަދި ޕެރޯލް ބޯޑުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމެވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA