ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 14:00

ނަންބަރު

30

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އއ.އެތެރެމަޑިވަރު ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ %10 ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގެ އަގުހުރި މުދާ ވިއްކާލުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހައްޤު ގެއްލޭގޮތަށްކަމަށް ފެންނާތީވެ ފިނޮޅު އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ މެދު މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި އއ. އެތެރެމަޑިވަރު ވިއްކާލުމުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯންއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެ ބޭންކުގެ އޮންނަ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކުންފުންޏަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯއްދެވުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް ދެންނެވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA