ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

16 ފެބްރުއަރީ 2021 12:00

ނަންބަރު

3

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އައްސޭރި ޖަލުގެ ޤައިދީން ފޮނުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަންއާ ގުޅޭގޮތުން ކްލެމެންސީ ބޯޑު އަދި ޕެރޯލް ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
18 ފެބްރުއަރީ 2020 - އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަޔާންކޮށް، ފޮނުވާފައިވާ ޕެޓިޝަން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA