ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

9 މާރިޗު 2021 12:00

ނަންބަރު

6

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވަނީ އައްސޭރި ޖަލުގެ ޤައިދީން ފޮނުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން، މި ޕެޓިޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނެވުމަށްފަހު ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން އެވަގުތު ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ރިޕޯޓް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
18 ފެބްރުއަރީ 2020 - އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަޔާންކޮށް، ފޮނުވާފައިވާ ޕެޓިޝަން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA