ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

29 މާރިޗު 2021 13:10

ނަންބަރު

19

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން ރާއްޖެއަށް ގެންނަވަން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާނުކުރައްވަން ނިންމެވިކަން އެންގެވުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު، އެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. އަދި، ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނެވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީވެސް ހޯއްދެވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށްވެސް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ކޮމިޓީއަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA