ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

6 އޭޕްރީލު 2021 14:15

ނަންބަރު

22

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ވެންޓިލޭޓަރތަކުގެ މައްސަލައިގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA