ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

7 އޭޕްރީލު 2021 14:15

ނަންބަރު

23

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިހާރު ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މިހާތަނަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
9 މާރިޗު 2021 - މިހާރު ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޤައިދީންނާގުޅޭ މައްސަލަ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA