ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

20 އޭޕްރީލު 2021 12:10

ނަންބަރު

22

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ 2017 އަދި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ މިނިސްޓްރީގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ 5 ވަނަ ނުކުތާ " މައްޔިތުން އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރި ދޯނި ގަތުމާއި އޮޕްރޭޓްކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް" ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި، ހައުސިންގ ޑެވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން އަދި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA