ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

14 އޮކްޓޯބަރު 2019 11:00

ނަންބަރު

46

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 46 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ، ދައުލަތުން އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ އިލްތިޒާމްތަކާމެދު ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތައް މުރާޖަޢާކޮށް، ދައުލަތަށް ބުރަނުވާނޭ އުޞޫލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ގޮވާލާ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރާ ގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިގޮތުން، މިޤަރާރާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ޖަވާބުދެއްވިއެވެ، މ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA