ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

15 ޖޫން 2021 21:05

ނަންބަރު

29

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި 2014/9 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު) ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާތީ، އެ ބިލުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. އެގޮތުން ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ސުންގަޑިއެއްކަމުގައި 23 ޖޫން 2021 ކަމުގައި ކޮމީޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފޮނުއްވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ. އެގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA