ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

29 ޖޫން 2021 15:10

ނަންބަރު

31

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި 2014/9 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު) ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން ބިލުގެ ވަކި ވަކި މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA