ކޮމިޓީގެ ނަން

މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

5 ޖުލައި 2021 09:22

ނަންބަރު

3

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 25/2019 (އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނިންމިގޮތަށް، މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ގެންނެވި އިޞްލާޙާއެކު ފާސްކުރެއްވުން.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA