ކޮމިޓީގެ ނަން

މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

4 ނޮވެމްބަރު 2019 09:00

ނަންބަރު

1

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ޢާންމު ކޮމިޓީން އެކުލަވާލާފައިވާ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު ފާސްކުރުން. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
13 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު (19/2019/ބ-34)
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA