ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

27 ނޮވެމްބަރު 2019 20:30

ނަންބަރު

62

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 62 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލު ދެއްވުމަށް ނިންމެވި މައްސަލައާ މެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިގޮތުން، މި މައްސަލައާމެދު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ތާއީދުކުރެއްވީ، މި މައްސަލަ ރިވިއު ކުރެއްވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ފެންނަ ކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއަށް ދެންނެވުމަށެވެ. އަދި ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ހުށަހަޅުއްވާ، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު ތާއީދުކުރެއްވީ، މި މައްސަލަ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުއްވައި، އެބޭފުޅުންނަށް މި މައްސަލަ ބެއްލެވުމުން، މި މައްސަލައިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ފައިންޑިންގްސް ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށްދެއްވުން އެދި ދެންނެވުމަށެވެ. މި ދެ ހުށަހެޅުމަށް ވަކިވަކިން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން، ކޮމިޓީގައި ހާޟިރުވެވަޑައިގެން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 8 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުންވެސް ފާސްވުމާއެކު، މި މައްސަލަ ރިވިއުކުރުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާ ގޮތަށް، އަދި މި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވާ ގޮތަށް ނިންމެވުމަށްފަހު މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA