ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

4 ޑިސެމްބަރު 2019 15:00

ނަންބަރު

57

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 57 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ، މާރުކޭޓް ގޮޅިތައް އިތުރަށް ކުދިނުކޮށް 9 ފޫޓް 9 ފޫޓްގެ ގޮޅި ހެދުމަށާއި، ގޮޅި ދޫކުރުމުގައި މާރުކޭޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އިސްކަންދިނުމަށާއި، ބިދޭސީންނަށް އެއްވެސް ހާލެއްގައި މާރުކޭޓުގައި މަސައްކަތް ނުކުރުމަށާއި، އެއްވެސް ހާލެއްގައި އިމްޕޯޓް މުދާ ނުވިއްކޭގޮތަށް މާރުކޭޓުގައި އިންސާފު ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް އެދި އިބްރާހީމް ރަސީދު ހެޕީވިލާ/ތ.ކަނޑޫދޫ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިގޮތުން، މި ބައްދަލުވުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މި ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން: ނަން މަޤާމް 1. އަލްފާޟިލާ ޞިފާ މުޙައްމަދު މޭޔަރ 2. އަލްފާޟިލް ޝަމާޢު ޝަރީފް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ 3. އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ކައުންސިލަރ 4. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒު ކައުންސިލަރ 5. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މަނިކު ކައުންސިލަރ 6. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފިޝާވިން ސަލީމް ކައުންސިލަރ 7. އަލްފާޟިލް ޝާހީން މަޙްމޫދު ކައުންސިލަރ 8. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޟަމީރު ކައުންސިލަރ 9. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަޒީން ކައުންސިލަރ 10. އަލްފާޟިލާ އަޛްރާ މޫސާ ކައުންސިލަރ 11. އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝަރީފް ކައުންސިލަރ 12. އަލްފާޟިލާ ޙަމްނާ ވަޙީދު ކައުންސިލަރ 13. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 14. އަލްފާޟިލް މޫސާ ނަސީމް އަޙްމަދު ސަޢީދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 15. އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޞީރު ޤާސިމް ލީގަލް އޮފިސަރ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA