ކޮމިޓީގެ ނަން

ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުން އިސްތިސްނާކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

21 އޭޕްރީލު 2021 13:25

ނަންބަރު

2

ކޮމިޓީގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި، މައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 1. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރު މިނިސްޓަރ 2. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA