ކޮމިޓީގެ ނަން

ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުން އިސްތިސްނާކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

21 އޭޕްރީލު 2021 14:45

ނަންބަރު

3

ކޮމިޓީގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި، މައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 1. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ހާޝިމް ގަވަރުނަރު 2. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢިމާދު ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA