ކޮމިޓީގެ ނަން

ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުން އިސްތިސްނާކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

21 އޭޕްރީލު 2021 15:55

ނަންބަރު

4

ކޮމިޓީގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި، މައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 1. އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒިޔާތު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 2. އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނިޔާޒީ އެސިސްޓަންޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 3. މުޙައްމަދު ޝާން ޑިރެކްޓަރ- ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA