ކޮމިޓީގެ ނަން

ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުން އިސްތިސްނާކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

21 އޭޕްރީލު 2021 22:40

ނަންބަރު

5

ކޮމިޓީގެ 05 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓީން އެކުލަވާލެއްވި ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ ރިޕޯޓަށް މެންބަރުން ގެންނެވި އިޞްލާޙްތަކާއެކު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA