ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީއާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

5 އޮކްޓޯބަރު 2021 12:30

ނަންބަރު

6

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތަކާއި މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމެވެ. އެގޮތުން ދެން އޮންނަ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުމުވެއްގައި އެޓާރނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް އަދި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA