ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1

ތާރީޚް

31 ޖުލައި 2019 01:05

ނަންބަރު

1

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1 ގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ އަދި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ހޮވިވަޑައިގަތެވެ. އެއަށްފަހު، އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާމެދު މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ފަހު އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، ޕްރައިވަޓައިޒާޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، އަދި އެ ކުންފުންޏަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA