ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1

ތާރީޚް

14 އޮކްޓޯބަރު 2019 13:05

ނަންބަރު

2

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1 ގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ) އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ "މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ) ގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ހުރަސްތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް" ގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު، އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ މެދުވެރިވެގެން ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުގައި ހިންގާފައިވާ ކަންތައްތައް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާ ބެހޭ މުޢައްސަސާތައް މެދުވެރިވެގެން އެ ކުންފުނީގެ އައު މެނޭޖުމަންޓުން ކުރަމުންދާކަމާއި، މީގެ އިތުރުން ކުންފުނި ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑެއް އެކުލަވާލާ އެ ކޯޑު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާ އެ ކޯޑާއި ގުޅިގެން އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުންދާކަމަށާއި، އަދި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތަށް އެކަށީގެންވާ ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭ ކުންފުންޏަކަށް އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ ބަދަލުކޮށް އެގޮތުގެ މަތީން އެކުންފުނި ހިންގަމުން ގެންދިއުމަށް ރިކޮމެންޑްކޮށް، ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް މައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމެވިއެވެ.

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA