ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 2

ތާރީޚް

3 މާރިޗު 2020 12:40

ނަންބަރު

2

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 2 ގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕވޓ ލޓޑ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް، ފެންކަ ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، އައިލެންޑް އެވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލޓޑ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
19 ފެބްރުއަރީ 2021 - ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ޙާލަތު ދިރާސާކުރެއްވުން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA