ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 2

ތާރީޚް

10 މާރިޗު 2020 20:55

ނަންބަރު

3

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 2 ގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ޙާލަތު ބެއްލެވުމަށް ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީން އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި އެ އެއަރޕޯޓްގައި ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަދި އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
19 ފެބްރުއަރީ 2021 - ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ޙާލަތު ދިރާސާކުރެއްވުން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA