ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 2

ތާރީޚް

12 މާރިޗު 2021 11:12

ނަންބަރު

4

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 2 ގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ޙާލަތު ބެއްލެވުމަށް ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީން އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި އެ އެއަރޕޯޓްގައި ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަދި އެ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ( އައްޑު އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްސް ތަކާއި ހޮޓެލްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް) މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ވިސްނުންހުރި ގޮތާމެދު ޙިޔާލުހޯދުމަށް އަދި އެއަރޕޯޓްގެ ޕްރޮފިބިލިޓީ އަދި އޮޕެރޭޓްކުރެވެމުންއައީ އެންމެ ޙަރުދަނާ ޢުސޫލުންތޯ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑްގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ސިޓީފޮނުވުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
19 ފެބްރުއަރީ 2021 - ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ޙާލަތު ދިރާސާކުރެއްވުން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA