ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 2

ތާރީޚް

10 ޖޫން 2020 20:05

ނަންބަރު

5

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 2 ގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރެއްވުމަށް އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ކުރައްވަން ރާއްވަވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްގެ އޮޕަރޭޝަންސްތައް ފެއްޓެވުމަށް ރާއްވަވާފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްޓަކައި، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޤައިސް ނަސީރާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން "ނިއު ނޯރމަލް" އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެ އެއަރޕޯޓްގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް މެންބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
19 ފެބްރުއަރީ 2021 - ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ޙާލަތު ދިރާސާކުރެއްވުން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA