ކޮމިޓީގެ ނަން

އޯޕަން ޑޭ އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

17 ފެބްރުއަރީ 2020 12:30

ނަންބަރު

3

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އޯޕަން ޑޭ އެއް ފާހަގަ ކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލަކުރެއްވިއެވެ. ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު އޯޕަން ޑޭ 14 މާރިޗް 2020 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - އޯޕަން ޑޭ އިންތިޒާމް ކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA