ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއާ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (149 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލައާ ގުޅޭ)

ތާރީޚް

24 ފެބްރުއަރީ 2021 13:00

ނަންބަރު

2

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީއަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާތާ މެދު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ބޭނުންވެލައްވާތީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްވެރިންނާއި ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
14 ޖެނުއަރީ 2021 - 149 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA