ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއާ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (149 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލައާ ގުޅޭ)

ތާރީޚް

2 މާރިޗު 2021 14:00

ނަންބަރު

3

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްވެރިންނާއި ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މައްސަލައާގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާފައިވެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދެވީ ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA