ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއާ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (149 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލައާ ގުޅޭ)

ތާރީޚް

23 ނޮވެމްބަރު 2021 11:00

ނަންބަރު

4

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި 2021 ވަނަ އަހަރު ގދ.ހުޅުވާރުލުކިޔާ ފަޅުރަށަކުން ހޯދާފައިވާ 149ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ސަބް ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތަކާއެކު މައި ކޮމިޓީއަށ ރިޕޯޓް ފޮނުވުމަށް ނިންމިއެވެ. މި ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް ސަބް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 5 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ.

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA