ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ A ( އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން)

ތާރީޚް

24 ޖޫން 2019 09:50

ނަންބަރު

1

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ A ގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި ފުރަތަމަ އޮތީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކު އަދި މުޤައްރިރުގެ ނައިބަކު ހޮއްވެވުމެވެ. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކު ހޮއްވެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންގޮސްދެއްވީ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޝަބާނާ ރަޝީދުއެވެ. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅެއް ނުވަތަ ނަންފުޅުތަކެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ހުށަހެޅުނީ 1 ނަންފުޅެވެ. އެގޮތުން، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ނަންފުޅު ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ތާޢީދުކުރެއްވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން، ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތެވެ. އަދި ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުއްވުމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން، ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތެވެ. އެއަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދަކީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެވެސް ހިންގާ ގަވާއިދު ކަމަށާއި، ގަވާއިދު މިހާރު އޮތްގޮތް ރަނގަޅުކަމަށް ނިންމަވާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ފާސްވީކަމަށް ނިންމެވިއެވެ. މިއަށްފަހު، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި ހޮއްވަވާފައިވާ ސަބްކޮމިޓީތަކަށް ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރައްވާފައިނުވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން ސަބް ކޮމިޓީ A އަށް ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓެވިއެވެ. މިގޮތުން، ފަހަރަކު އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ބައްލަވާ، އެ ރިޕޯޓާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެއްވާފައިވާ އޮޕީނިއަން ބައްލަވާ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، ސަބް ކޮމިޓީ A އަށް ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާ، މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. މިގޮތުން ސަބް ކޮމިޓީ A އާ ޙަވާލުކުރެވި، ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 1.އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2.އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 3.އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 4.އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 5.އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 6.ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 7.ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 8.ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 9.ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 10.ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 11.މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 12.މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 13.މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 14.މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 15.މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 16.މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 17.މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 18.މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 19.މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 20.މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 21.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 22.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
18 ޖޫން 2019 - އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA