ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް-ކޮމިޓީ (ރަށުގެ އުފެއްދުންތަކާއި ވިޔަފާރިތައް... ޤަރާރު)

ތާރީޚް

11 މޭ 2020 21:00

ނަންބަރު

2

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް-ކޮމިޓީ (ރަށުގެ އުފެއްދުންތަކާއި ވިޔަފާރިތައް... ޤަރާރު)ގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި ރަށު އުފެއްދުންތަކާއި ވިޔަފާރިތައް ރަށު ބަންދުން މިނިވަންކޮށް ޒަމާނީ ތަރައްޤީ ގެނުވައިދިނުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. އެގޮތުން، ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ޤަރާރު ދިރާސާކޮށް ނިންމައި ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތަކާއެކު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް މައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ކޮމިޓީގެ އަޢްލަބިއްތުން ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA