ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް-ކޮމިޓީ (ކޮވިޑް-19 ޙާލަތާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ)

ތާރީޚް

6 އޮކްޓޯބަރު 2020 12:15

ނަންބަރު

2

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީން ސާފުކުރުމަށް އެދިފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ލިބިފައިވާތީ، އެ މައުލޫމާތުތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ފޮނުއްވާފައިވާ މައުލޫމާތުގައި ހިމަނާފައިވާ ޖަދުވަލު 1 އާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ. އަދި ދަނޑުވެރިކަމަށް ރަށްރަށާއި ބިންދޫކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ހިންގެވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ޓައިމްލައިން ހޯދުމަށް ވެސް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA