ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

12 އޭޕްރީލު 2020 16:05

ނަންބަރު

4

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ، ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ހިންގެވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ޕްރޮޤްރާމްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ދެކޭ ގޮތް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ކޮމިޓީގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މިނިސްޓްރީ އަކުން މި ދަނޑިވަޅުގައި ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމާއި ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ކުރިއަށްދަނީ ރަނގަޅަށްކަން ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ ތަކުން ސާފުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA