ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

23 އޭޕްރީލު 2020 15:10

ނަންބަރު

6

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ، ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ހިންގެވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ޕްރޮޤްރާމްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ދެކޭ ގޮތް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ކޮމިޓީގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން، މިހާތަނަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހޯދާފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވިވެވަޑައިގެން މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރައްވައި މައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA