ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (މީރާ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުން)

ތާރީޚް

22 ޖުލައި 2020 12:00

ނަންބަރު

2

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓާއި ސަބް-ކޮމިޓީއިން އިތުރަށް ހޯދި މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ސަބް-ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައި، ސަބް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް މައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމެވިއެވެ. އެގޮތުން، ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ މީރާ އާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މީރާގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ޓެކުހުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓެކުހާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް އިލްތިމާސްކުރުމަށެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
8 ޖޫން 2020 - މީރާގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA