ކޮމިޓީގެ ނަން

އެމް.އެމް.އޭގެ ޤާނޫނުއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުއަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު އަދި ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

28 އޮކްޓޯބަރު 2020 11:55

ނަންބަރު

2

މާލިއްޔަތު ސަބް ކޮމިޓީ (އެމް.އެމް.އޭގެ ޤާނޫނުއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުއަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު އަދި ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ބިލު) 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ ވަރކިންގ ކޯރަމް އަކީ 3 މެންބަރުން ކަމުގައި އަދި ވޯޓިންގ ކޯރަމް އަކީ 4 މެންބަރުން ކަމުގައި ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުތަކުގެ ސުންގަޑި ތިރީގައިވާ ފަދައިން ކަނޑައެޅުމަށް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ތާޢީދުކުރައްވައި ކޮމިޓީގެ ޢިއްތިފާޤުން ވަނީ ފާސްވެފައެވެ. • ޕޭމަންޓު ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓު ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލު ސުންގަޑި: 28 ފެބްރުވަރީ 2021 • ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/81 (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު ސުންގަޑި: 23 ނޮވެންބަރު 2020 • ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ސުންގަޑި: 16 ނޮވެންބަރު 2020

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA