ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް-ކޮމިޓީ (ކޮވިޑް-19 ޙާލަތާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ)

ތާރީޚް

17 ފެބްރުއަރީ 2021 10:00

ނަންބަރު

2

2021 ވަަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީން ސާފުކުރުމަށް އެދިފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ލިބިފައިވާތީ، އެ މައުލޫމާތުތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު، ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއި އެކު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA