ކޮމިޓީގެ ނަން

އެމް.އެމް.އޭގެ ޤާނޫނުއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުއަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު އަދި ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

5 ނޮވެމްބަރު 2020 10:45

ނަންބަރު

5

މާލިއްޔަތު ސަބް ކޮމިޓީ (އެމް.އެމް.އޭގެ ޤާނޫނުއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުއަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު އަދި ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ބިލު) 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ އިދާރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA