ކޮމިޓީގެ ނަން

އެމް.އެމް.އޭގެ ޤާނޫނުއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުއަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު އަދި ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

7 މާރިޗު 2021 11:00

ނަންބަރު

5

މާލިއްޔަތު ސަބް ކޮމިޓީ (އެމް.އެމް.އޭގެ ޤާނޫނުއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުއަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު އަދި ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ބިލު) 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، 19 ވަނަ މާއްދާގެ ހ، 19 ވަނަ މާއްދާގެ ހގެ 2، 19 ވަނަ މާއްދާގެ ހގެ 4، 19 ވަނަ މާއްދާގެ ށގެ 2، 19 ވަނަ މާއްދާގެ ށގެ 7 އަދި 19 ވަނަ މާއްދާގެ ރ އާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާތީ އެ މާއްދާތައް ފާސްނުކޮށް ފަސްކޮށްލެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
19 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޕޭމަންޓު ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓު ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA