ކޮމިޓީގެ ނަން

އެމް.އެމް.އޭގެ ޤާނޫނުއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުއަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު އަދި ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

24 ނޮވެމްބަރު 2020 11:48

ނަންބަރު

10

މާލިއްޔަތު ސަބް ކޮމިޓީ (އެމް.އެމް.އޭގެ ޤާނޫނުއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުއަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު އަދި ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ބިލު) 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ނ އިސްލާހުކުރައްވާ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ ތާޢީދުކުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ވަނީ ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި، ބިލުގެ ގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތުމުން، ބިލުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފާސްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA