ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3 (އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ)

ތާރީޚް

30 އޯގަސްޓު 2021 10:15

ނަންބަރު

2

އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި، އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތުން ތިރީގައިވާ އޮފީސް/އިދާރާތަކުގެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ހޯއްދެވުމަށް އެބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ޕްރެސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އަމާނާ ތަކަފުލް ދިވެހި އިންޝުއަރެންސް ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ ސެލިންކޯ އިންޝުއަރެންސް

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
25 ނޮވެމްބަރު 2020 - އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA