ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3 (އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ)

ތާރީޚް

22 ފެބްރުއަރީ 2022 10:10

ނަންބަރު

4

އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި، އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައިވާ ހޮޓެލް ޗެއިން އަދި ރިސޯޓްތަކުގެ ފަރާތުން ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ޔުނިވާރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ވަލްޑޯރފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް ފޯ ސީޒަންސް ހޮޓެލް އެންޑް ރިޒޯޓްސް

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
25 ނޮވެމްބަރު 2020 - އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA