ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3 (އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ)

ތާރީޚް

28 ފެބްރުއަރީ 2022 10:15

ނަންބަރު

6

އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 06 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި، އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައިވާ ޝިޕިންގ ކުންފުނިތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގ އޯޝަން ޝިޕިންގ އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް މެރިން ޓްރާންސްޕޯޓް މެއިންލޭންޑް ޝިޕިންގ

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
25 ނޮވެމްބަރު 2020 - އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA